Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Warunki korzystania przez tymczasowo aresztowanych i skazanych mężczyzn z ciepłej kąpieli U 6/14

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 31 III 2015 godz.: 13.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie:
I. § 32 ust. 4 zdanie pierwsze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania,
II. § 30 ust. 3 zdanie pierwsze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności
- z art. 4 § 1, art. 102~pkt 1 i art. 249 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy,  art. 40 w związku z art. 41 ust. 4 i art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
Marek Zubik - przewodniczący
Mirosław Granat - sprawozdawca
Maria Gintowt-Jankowicz