Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Osoby niepełnosprawne; transport kolejowy; dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych stacji, peronów kolejowych oraz taboru kolejowego. K 47/12

7 lipca 2015 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych stacji i peronów kolejowych oraz taboru kolejowego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 3a ustawy z 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym w zakresie w jakim bezterminowo wyłącza stosowanie art. 21 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 roku dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym z art. 2 w związku z art. 69 konstytucji i art. 9 ust. 1 lit. a Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Art. 21 ust. 1 rozporządzenia nr 1371/2007/WE stanowi, że przedsiębiorstwo kolejowe i zarządca stacji zapewniają osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostępność stacji, peronów, taboru kolejowego i innych pomieszczeń. Zgodnie z art. 3a ustawy o transporcie kolejowym, przepisu tego nie stosuje się do miejskich, podmiejskich i regionalnych kolejowych przewozów osób, co zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich jest sprzeczne z konstytucją.

Wnioskodawca wskazuje że zgodnie z powyższym rozporządzeniem z kolejowych usług pasażerskich powinni móc korzystać wszyscy obywatele. Dlatego osoby niepełnosprawne oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej powinny mieć porównywalną możliwość podróżowania koleją z możliwościami innych obywateli. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość udzielania czasowych zwolnień ze stosowania przepisów tego rozporządzenia dla miejskich, podmiejskich i regionalnych usług pasażerskich. Kwestionowany przepis wprowadza jednak – jak podkreśla wnioskodawca - bezterminowe zwolnienie z obowiązku ciążącego na przedsiębiorstwie kolejowym i zarządcy stacji.

Według wnioskodawcy realizacja obowiązku zapewnienia  dostępności   do   stacji, peronów,  taboru kolejowego i innych pomieszczeń osobom niepełnosprawnym służy realizacji zasady sprawiedliwości wyrównawczej zawartej w art. 2 konstytucji oraz z wynikającym z art. 69 konstytucji nakazowi tworzenia odpowiedniej infrastruktury, umożliwiającej osobom niepełnosprawnym przemieszczanie się.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Mirosław Granat, sprawozdawcą będzie sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz.