Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Osoby niepełnosprawne; transport kolejowy; dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych stacji, peronów kolejowych oraz taboru kolejowego. K 47/12

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 7 VII 2015 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności art. 3a ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym w zakresie w jakim bezterminowo wyłącza stosowanie art. 21 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym z art. 2 w związku z art. 69 Konstytucji RP i art. 9 ust. 1 lit. a Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
Mirosław Granat - przewodniczący
Maria Gintowt-Jankowicz - sprawozdawca
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz