Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kodeks karny; wyrok łączny; zasada sprawiedliwości i rzetelności proceduralnej P 37/14

22 września 2015 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny Odwoławczy dotyczące wyroku łącznego w kodeksie karnym (zasada sprawiedliwości i rzetelności proceduralnej).

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 89 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 175 i art. 178 konstytucji.

 

Zgodnie z art. 89 § 1 kodeksu karnego, w wyroku łącznym można warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności w wysokości jedynie do 2 lat, a przy tym przepisy procedury karnej nie przewidują umorzenia postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego. Jest to, zdaniem sądu pytającego, sprzeczne z art. 175 konstytucji, który stanowi o wyłączności sądów w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości i gwarantuje im prawo do swobody wymierzania kar.

 

Sytuacja taka w ocenie sadu pytającego jest rażąco niesprawiedliwa. Powoduje, iż sędziowie muszą orzekać wbrew swojemu sumieniu, co narusza art. 178 ust. 1 konstytucji.

 

W ocenie sądu pytającego sprzeczność polegająca na niemożności warunkowego zawieszenia w wyroku łącznym kary powyżej 2 lat pozbawienia wolności, która została zawieszona w wyroku podlegającym łączeniu powinna być znana osobie chcącej uruchomić odpowiednią procedurę (wydanie wyroku łącznego). Dwie procedury, z których korzystał skazany, wzajemnie z jego punktu widzenia wykluczają się. Sąd pytający podkreślił, iż rzetelność procedury ma właśnie za zadanie stworzyć takie warunki dla jej uczestnika, aby ten miał pełną świadomość nie tylko uprawnień, ale również negatywnych dalszych konsekwencji swojej decyzji.

 

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Teresa Liszcz,  sprawozdawcą będzie prezes TK Andrzej Rzepliński.