Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kodeks karny; wyrok łączny; zasada sprawiedliwości i rzetelności proceduralnej P 37/14

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny Odwoławczy
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 22 IX 2015 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne o zbadanie zgodności art. 89 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 175 i art. 178 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w składzie:
Teresa Liszcz - przewodnicząca
Andrzej Rzepliński - sprawozdawca
Wojciech Hermeliński
Marek Kotlinowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka