Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Szkody powodowane przez objęte ochroną gatunkową zwierzęta dziko występujące K 20/14

28 września 2015 r. o godz. 13:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Prokuratora Generalnego dotyczący szkód powodowanych przez objęte ochroną gatunkową zwierzęta dziko występujące.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
1) art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – w zakresie, w jakim ogranicza odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez objęte ochroną gatunkową zwierzęta dziko występujące, o których mowa w art. 49 pkt 1 lit. a oraz b tejże ustawy, do szkód wyrządzonych przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie oraz bobry;
2) art. 126 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – w zakresie, w jakim ogranicza grono podmiotów, które mogą współdziałać z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego – z dyrektorem tego parku, co do sposobów zabezpieczania przed szkodami powodowanymi przez objęte ochroną gatunkową zwierzęta dziko występujące, jedynie do podmiotów, które mogą doznać szkód wyrządzonych przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie oraz bobry, z pominięciem szkód wyrządzonych przez pozostałe zwierzęta, o których mowa w art. 49 pkt 1 lit a oraz b tejże ustawy
– z art. 32 ust. 1 oraz z art. 64 ust. 2 konstytucji.

Złagodzeniu szkód wyrządzonych przez zwierzęta podlegające ochronie gatunkowej wobec właścicieli lub użytkowników nieruchomości miało służyć zezwolenie przez ustawodawcę niektórym z nich (właścicielom lub użytkownikom nieruchomości doznających szkód wyrządzanych przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry) na współdziałanie z regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska lub dyrektorami parków narodowych w zakresie zabezpieczania mienia przed szkodami wyrządzanymi przez wymienione zwierzęta.

Właściciele i użytkownicy nieruchomości narażeni na szkody wyrządzone przez inne zwierzęta objęte ochroną gatunkową takiego uprawnienia nie uzyskali, co zdaniem wnioskodawcy jest niezgodne z konstytucyjną zasadą równości.  

Zróżnicowanie  to  przenosi  koszty  wprowadzonej  przez państwo ochrony gatunkowej na właścicieli, którzy muszą godzić się na wyrządzające szkody zachowania zwierząt objętych ochroną gatunkową a niewskazanych w kwestionowanych przepisach. Zdaniem Prokuratora Generalnego narusza to konstytucyjną zasadę ochrony własności.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński,  sprawozdawcą będzie sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz.