Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Szkody powodowane przez objęte ochroną gatunkową zwierzęta dziko występujące K 20/14

Podmiot inicjujący postępowanie: Prokurator Generalny
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 28 IX 2015 godz.: 13.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności:
1) art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – w zakresie, w jakim ogranicza odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez objęte ochroną gatunkową zwierzęta dziko występujące, o których mowa w art. 49 pkt 1 lit. a oraz b tejże ustawy, do szkód wyrządzonych przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie oraz bobry;
2) art. 126 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – w zakresie, w jakim ogranicza grono podmiotów, które mogą współdziałać z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego – z dyrektorem tego parku, co do sposobów zabezpieczania przed szkodami powodowanymi przez objęte ochroną gatunkową zwierzęta dziko występujące, jedynie do podmiotów, które mogą doznać szkód wyrządzonych przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie oraz bobry, z pominięciem szkód wyrządzonych przez pozostałe zwierzęta, o których mowa w art. 49 pkt 1 lit a oraz b tejże ustawy
– z art. 32 ust. 1 oraz z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
Andrzej Rzepliński - przewodniczący
Maria Gintowt-Jankowicz - sprawozdawca
Stanisław Biernat
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Marek Zubik