Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy służb mundurowych K 18/14

24 listopada 2015 r. o godz. 9:30 Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosi wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym dotyczący wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy służb mundurowych.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:

1) art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji oraz art. 9 ust. 7 pkt 8 ustawy z 12 października 1990 roku o Straży Granicznej z art. 66 ust. 1 w związku z art. 87 konstytucji;
2) art. 52 ustawy z 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, art. 56 ustawy z 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, art. 11 ustawy z 9 czerwca 2006 roku o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego oraz art. 143 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej z art. 66 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 konstytucji.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich wprowadzenie aktami wewnętrznie obowiązującymi sposobu realizacji prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz obowiązków w tym zakresie pracodawcy w stosunku do funkcjonariuszy Policji oraz Straży Granicznej jest niezgodne z konstytucją, gdyż tego rodzaju regulacje zastrzeżone zostały do wyłącznej materii ustawowej. Prowadzi to do subdelegowania organowi nieuprawnionemu spoczywającego na ustawodawcy obowiązku w stosunku do wyżej wskazanych grup funkcjonariuszy. Ponadto taki stan rzeczy, w którym ustawodawca przekazał ciążący wyłącznie na nim obowiązek regulacji do systemu źródeł prawa wewnętrznie obowiązującego, zaburza, jak wskazuje wnioskodawca, spójność obowiązującego systemu źródeł prawa, co pozostaje w kolizji z art. 87 konstytucji.

Zdaniem wnioskodawcy wymogu wyłącznej regulacji ustawowej prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie realizują również przepisy dotyczące funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego  oraz  Służby  Celnej. 

Wnioskodawca wskazuje, że rezultatem braku określenia w ustawie sposobu realizacji prawa pracownika oraz obowiązków pracodawcy, jest blankietowość upoważnień ustawowych. Ponadto brak określenia w kwestionowanych ustawach zarówno sposobu realizacji prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jak i wynikających z tego prawa obowiązków pracodawcy jest zdaniem wnioskodawcy naruszeniem art. 92 ust. 1 konstytucji.

Przewodnicząca składu orzekającego: sędzia TK Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, sprawozdawca: sędzia TK Piotr Tuleja.