Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy służb mundurowych K 18/14

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejsce: mała sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 24 XI 2015 godz.: 9.30

Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosi orzeczenia w sprawie wniosku o zbadanie zgodności:
1) art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji oraz art. 9 ust. 7 pkt 8 ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej z art. 66 ust. 1 w związku z art. 87 Konstytucji RP;
2) art. 52 ustawy z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, art. 56 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, art. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego oraz art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej z art. 66 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.
Rozpoznanie wniosku nastąpi na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 93 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym.

Orzeczenie wyda Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - przewodnicząca
Piotr Tuleja - sprawozdawca
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar