Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady sporządzenia kasacji od orzeczenia sądu drugiej instancji SK 2/15

21 czerwca 2016 r. o godz. 13:30 Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosi wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym dotyczący skargi konstytucyjnej A.Z. w sprawie zasad sporządzenia kasacji od orzeczenia sądu drugiej instancji.

Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok w sprawie zgodności art. 526 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks postępowania karnego z art. 2 oraz 45 ust. 1 konstytucji.

Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w którym uznano skarżącego winnym wykroczenia dyscyplinarnego. Od powyższego orzeczenia skarżący wniósł do Sądu Najwyższego kasację osobistą, a po wezwaniu do uzupełnienia braku formalnego w zakresie dopełnienia przymusu adwokackiego, do tegoż sądu wpłynęła kasacja podpisana przez obrońcę skarżącego. Sąd Najwyższy pozostawił kasację bez rozpoznania, stwierdzając, że nie została ona sporządzona przez obrońcę skarżącego, a jedynie podpisana przez niego, co przyznał sam skarżący.

Zdaniem skarżącego, art. 526 § 2 kodeksu postępowania karnego godzi w konstytucyjne prawo do sądu, ograniczając dostępność drogi sądowej. Uniemożliwia bowiem stronie będącej adwokatem lub radcą prawnym samodzielne i prawnie skuteczne sporządzenie i podpisanie kasacji w swojej sprawie.

Kwestionowany przepis jest zdaniem skarżącego niezgodny z art. 2 konstytucji, bowiem narusza zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, nie respektując faktu, iż wpisanie adwokata na listę adwokatów oznacza, że spełnia on wszelkie warunki niezbędne do profesjonalnego świadczenia pomocy prawnej i uprawnia go do sporządzania i podpisywania wszelkich pism.

Przewodniczący składu orzekającego - sędzia TK Julia Przyłębska, sprawozdawca - sędzia TK Marek Zubik.