Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady sporządzenia kasacji od orzeczenia sądu drugiej instancji SK 2/15

Podmiot inicjujący postępowanie: Andrzej Z.
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 21 VI 2016 godz.: 13.30

Publiczne ogłoszenie orzeczenia w sprawie skargi konstytucyjnej o zbadanie zgodności przepisu art. 526 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks postępowania karnego z art. 2 oraz 45 ust. 1 Konstytucji RP.
Rozpoznanie skargi konstytucyjnej nastąpi na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 93 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym.
Orzeczenie wyda Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Julia Przyłębska - przewodnicząca
Marek Zubik - sprawozdawca
Stanisław Biernat
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel