Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady sporządzenia kasacji od orzeczenia sądu drugiej instancji SK 2/15

Podmiot inicjujący postępowanie: Andrzej Z.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności przepisu art. 526 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks postępowania karnego z art. 2 oraz 45 ust. 1 Konstytucji RP.