Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; zasady naliczania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości P 123/15

18 października 2016 r. o godz. 13:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Okręgowego w Elblągu I Wydział Cywilny dotyczące gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (zasady naliczania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości).

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 39 b ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z art. 2, 32 ust. 1 i 64 ust. 2 konstytucji.

Zgodnie z art. 39b ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, osoba władająca nieruchomością wchodzącą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa bez tytułu prawnego, jest zobowiązana do zapłaty na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych wynagrodzenia za korzystanie z tej nieruchomości w wysokości stanowiącej pięciokrotność wywoławczej wysokości czynszu, który byłby należny od tej nieruchomości, gdyby była ona przedmiotem umowy dzierżawy po przeprowadzeniu przetargu. Wysokość wynagrodzenia ustala się na dzień, w którym Agencja zażądała zwrotu nieruchomości.

Zdaniem sądu pytającego, kwestionowany przepis jest niezgodny z konstytucją, gdyż już sam sposób określenia stawki wyjściowej budzi wątpliwości. Ustawodawca przy określaniu nie odwołał się bowiem do stawek rynkowych, a zatem kategorii obiektywnej, ale do wywoławczej wysokości czynszu - ustalanej przez samego zainteresowanego.

Kwestionowany przepis zdaniem sądu pytającego prowadzi do silniejszej ochrony interesu Skarbu Państwa niż innych właścicieli. Narusza przez to zasadę równej ochrony prawnej własności, o której mowa w art. 64 ust. 2 konstytucji, oraz ogólną zasadę równości wobec prawa i równego traktowania przez władze publiczne, określoną w art. 32 ust, 1 ustawy zasadniczej.

Przewodniczącym składu orzekającego będzie sędzia TK Piotr Tuleja, sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Zubik.