Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo własności przemysłowej SK 9/15

POSTANOWIENIE
z dnia 19 lipca 2016 r.
Sygn. akt SK 9/15

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Piotr Pszczółkowski – przewodniczący
Stanisław Biernat
Stanisław Rymar
Andrzej Rzepliński – sprawozdawca
Marek Zubik,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 lipca 2016 r., skargi konstytucyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w W. o zbadanie zgodności:

art. 2861 ust. 1 pkt 2 ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (j.t. Dz.U.2013.1410, ze zm.) z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji i art. 20 i art. 22 w związku z art. 2, art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz art. 47 w związku z art. 51 ust. 1, 2 i  4, art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji, a także z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (j.t. Dz.U.2016.293) umorzyć postępowanie.

Piotr Pszczółkowski (zdanie odrębne)
Stanisław Biernat
Stanisław Rymar
Andrzej Rzepliński

Marek Zubik