Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo własności przemysłowej SK 9/15

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 2861 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej z:
1) art. 45 ust. 1 w związku z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP – przez to, że narusza prawo do jawnego i sprawiedliwego rozpoznania sprawy przez sąd, zasadę równości stron postępowania w związku z zasadą przyzwoitej (rzetelnej) legislacji, określoności przepisów prawa i proporcjonalności,
2) art. 20 i art. 22 w związku z art. 2, art. 31 ust. 3 Konstytucji RP – przez to, że narusza wolność gospodarczą jednostki w związku z zasadami przyzwoitej (rzetelnej) legislacji, określoności przepisów prawa i proporcjonalności, w sposób nieproporcjonalny ograniczając możliwość prowadzenia działalności gospodarczej opartej na imporcie równoległym towarów legalnie zakupionych w innym państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz umożliwiając ingerencję w sferę chronioną autonomią informacyjną jednostki oraz tajemnicą przedsiębiorstwa,
3) art. 47 w związku z art. 51 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP – przez to, że w sposób nieuzasadniony i nieproporcjonalny narusza prawo do prywatności i autonomię informacyjną jednostki będącej właścicielem towaru z wynalazkiem, wzorem lub znakiem towarowym,
4) art. 64 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP – przez to, że narusza zasadę ochrony własności i innych praw majątkowych oraz równej dla wszystkich ochrony własności i innych praw majątkowych w związku z zasadami przyzwoitej (rzetelnej) legislacji, określoności przepisów prawa i proporcjonalności.