Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo własności przemysłowej SK 9/15

28 czerwca 2016 r. o godz. 11:00 Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosi wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym dotyczący skargi konstytucyjnej spółki z o.o. w sprawie prawa własności przemysłowej.

Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok w sprawie zgodności art. 2861 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej z:

1) art. 45 ust. 1 w związku z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 konstytucji,

2) art. 20 i art. 22 w związku z art. 2, art. 31 ust. 3 konstytucji,

3) art. 47 w związku z art. 51 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 2 i art. 31 ust. 3 konstytucji,

4) art. 64 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 konstytucji .

Spółka GmbH wniosła do sądu okręgowego o zobowiązanie skarżącej spółki do udzielania informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów oznaczonych wspólnotowym słowno-graficznym znakiem towarowym. Ewentualnie wniosła o udzielenie tych informacji w odniesieniu do konkretnych egzemplarzy, które zostały zakupione w punktach handlowych skarżącej spółki, a ponadto o zagrożenie skarżącej spółce nakazem zapłaty określonej kwoty za każdy dzień naruszenia postanowienia o udzieleniu informacji. Sąd okręgowy zobowiązał skarżącą spółkę do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji opisanych wyżej towarów, poprzez wskazanie firm i adresów dostawców, ilości otrzymanych i/lub zamówionych od tych dostawców towarów, uiszczonych cen, w odniesieniu do towarów, których bezpośredni dostawcy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub mając miejsce zamieszkania lub siedzibę na tym terytorium nie należą do autoryzowanej sieci dystrybucyjnej spółki GmbH oraz towarów nabytych i oferowanych w opakowaniach, których indywidualny kod identyfikacyjny został zakryty, przerobiony lub usunięty. W pozostałym zakresie wniosek został oddalony. Skarżąca spółka wniosła zażalenie na wyżej wskazane postanowienie, które zostało oddalone przez sąd apelacyjny.

Kwestionowany przepis, zdaniem skarżącej spółki, wprowadza obowiązek informacyjny uzależniony wyłącznie od wykazania nieprecyzyjnej przesłanki prawdopodobieństwa naruszenia patentu. Narusza konstytucyjną zasadę równości, różnicując zakres obowiązków procesowych stron postępowania o zobowiązanie do udzielenia informacji. Wprowadza bardzo krótkie terminy na rozpoznanie wniosku i ogranicza jawność wewnętrzną postępowania oraz nie przewiduje środków proceduralnych umożliwiających wyważenie i realną ochronę interesów podmiotu, od którego uprawniony z tytułu praw wyłącznych własności przemysłowej żąda udzielenia informacji.

Skarżąca spółka podkreśla, że kwestionowana regulacja narusza również wolność gospodarczą jednostki nieproporcjonalnie ograniczając możliwość prowadzenia działalności gospodarczej opartej na imporcie równoległym towarów legalnie zakupionych w innym państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto umożliwia nadmierną ingerencję w autonomię informacyjną i tajemnicę przedsiębiorstwa jednostki oraz pozwala na eliminowanie z rynku podmiotów konkurencyjnych zajmujących się importem równoległym towarów.

Zdaniem skarżącej spółki, kwestionowana regulacja narusza też prawo do własności i innych praw majątkowych oraz gwarancję równej ochrony dla wszystkich tych praw, zapewniając nadmiernie uprzywilejowaną pozycję uprawnionego z tytułu praw wyłącznych własności przemysłowej kosztem właścicieli towarów z wynalazkiem, wzorem lub znakiem towarowym oraz dysponentów informacji poufnych i tajemnic przedsiębiorstwa.

Przewodniczący składu orzekającego - sędzia TK Piotr Pszczółkowski, sprawozdawca - prezes TK Andrzej Rzepliński.