Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawy o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego - opłaty za czynności adwokackie SK 25/15

Podmiot inicjujący postępowanie: T. M.
Miejsce: Sala rozpraw TK
Data: 27 II 2018 godz.: 10.00

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:
I. § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, w zakresie w jakim przepis ten przewiduje w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego stawkę minimalną opłaty za czynności adwokackie w wysokości 60 zł, nie gwarantując stronie wygrywającej proces zwrot kosztów faktycznie poniesionych – przez co ogranicza prawo do sądu, jak również narusza prawo do odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej, zgodnie z wymogami sprawiedliwości i jawności oraz zasadę równorzędności stron, obciążając przeciwnika Skarbu Państwa – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, niemal w całości ciężarem kosztów zastępstwa prawnego, nawet w przypadku wygrania sporu z art. 45 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP i art. 16 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 maja 1982r. prawo o adwokaturze oraz z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
II. § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, w zakresie w jakim przepis ten przewiduje w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego stawkę minimalną opłaty za czynności adwokackie w wysokości 60 zł, nie odpowiadającą niezbędnemu nakładowi czasu pracy oraz stopniu skomplikowania sprawy pod względem faktycznym i prawnym i w związku z tym, nieadekwatną do wysokości rzeczywiście obowiązujących na rynku prawniczym stawek wynagrodzenia, przez co przerzucono obowiązek ponoszenia faktycznych kosztów świadczenia pomocy prawnej przez profesjonalnego pełnomocnika ustanowionego z wyboru, ze Skarbu Państwa – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (strony przegrywającej proces) na stronę, która proces wygrała z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP i art. 16 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze.

TK rozpozna sprawę w składzie:

Stanisław Rymar - przewodniczący,

Andrzej Zielonacki - sprawozdawca,

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz