Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw Kp 1/23

Podmiot inicjujący postępowanie: Prezydent RP
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 11 XII 2023 godz.: 14.30

Wniosek o zbadanie zgodności ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw:

I.    
1.    art. 1 pkt 2 lit. b zmieniającego art. 29 § 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1904, z 2022 r. poz. 480, 1259, 2280 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 181);
2.    art. 1 pkt 3 lit. b zmieniającego art. 72 § 6 pkt 3 ustawy powołanej w pkt I. 1.;
3.        art. 2 pkt 1 lit. b zmieniającego art. 23a § 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2250);
4.    art. 2 pkt     2 lit. b zmieniającego art. 37 § 4 pkt 3 ustawy powołanej w pkt I.3.;
5.        art. 3 pkt 1 lit. a zmieniającego 42a S 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, z późń. zm.);
6.        art. 3 pkt 3 lit. b zmieniającego art. 107 S 3 pkt 3 ustawy powołanej w pkt I.5.;
7.    art. 4 pkt 2 lit. a zmieniającego art. 5a S I ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. — Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2492);
8.        art. 4 pkt 4 lit. b zmieniającego art. 48 S 6 pkt 3 ustawy powołanej w pkt I.7.

w zakresie, w jakim dopuszczalne jest badanie w teście niezawisłości spełnienia przez sędziego wymogu „ ustanowienia na podstawie ustawy”

z art. 179 w zw. z 144 ust. 3 pkt 17 oraz w zw. z art. 10 ust. 1, art. 178, art. 180 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji.


II.    
1.    art. 1 pkt 2 lit. c zmieniającego art. 29 § 7 ustawy powołanej w pkt I. 1.;
2.      art. 1 pkt 2 lit. d dodającego § 7a w art. 29 ustawy powołanej w pkt I. 1.;
3.      art. 1 pkt 2 lit. e zmieniającego § 8 w art. 29 ustawy powołanej w pkt I.1 .;
4.     art. 2 pkt 1 lit. c zmieniającego art. 23a § 7 ustawy powołanej w pkt I.3.;
5.      art. 2 pkt 1 lit. d dodającego § 7a w art. 23a ustawy powołanej w pkt I.3.;
6.      art. 3 pkt 1 lit. b zmieniającego art. 42a § 6 pkt 7 oraz dodającego pkt 8 w § 6 art. 42a ustawy powołanej w pkt I.5.;
7.     art. 3 pkt 1 lit. c dodającego § 6a w art. 42a ustawy powołanej w pkt I.5.;
8.     art. 4 pkt 2 lit. b zmieniającego art. 5a § 3 ustawy powołanej w pkt I. 7.;
9.     art. 4 pkt 2 lit. c dodającego § 3a w art. 5a ustawy powołanej w pkt 1.7.
w zakresie, w jakim właściwy sąd jest uprawniony do złożenia wniosku o zbadanie spełnienia przez sędziego wymogów niezawisłości i bezstronności oraz ustanowienia na podstawie ustawy, z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących jego powołaniu i jego postępowania po powołaniu, jeśli zachodzi w tym względzie poważna wątpliwość

z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 179 w zw. z 144 ust. 3 pkt 17 oraz w zw. z art. 10 ust. 1, art.178, art. 180 Konstytucji.

III.
1.    art. 1 pkt 2 lit. a uchylającego § 4 w art. 29 ustawy powołanej w pkt I.1;
2.    art. 2 pkt 1 lit. a uchylającego § 3 w art. 23a ustawy powołanej w pkt I.3;
3.    art. 3 pkt 2 uchylającego § 5 w art. 55 ustawy powołanej w pkt I.5.;
4.    art. 4 pkt 1 uchylającego § 1c w art. 5 ustawy powołanej w pkt I.7.

z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 179 w zw. z 144 ust. 3 pkt 17 oraz w zw. z art. 10 ust. 1, art. 178, art. 180 Konstytucji.

IV.
1.   art. 1 pkt 3 lit. a i b zmieniających art. 72 § 6 pkt 1 i pkt 3 ustawy powołanej w pkt I.1.;
2.    art. 2 pkt 2 lit. a i b zmieniających art. 37 § 4 pkt 1 i pkt 3 powołanej w pkt I.3.;
3.    art. 3 pkt 3 lit. a i b zmieniających art. 107 § 3 pkt 1 i pkt 3 ustawy powołanej w pkt. I.5.;
4.    art. 4 pkt 4 lit. a i b zmieniających art. 48 § 6 pkt 1 i pkt 3 ustawy powołanej w pkt I.7.;
z art. 2, art. 7, art. 10 ust. 1, art. 179 w zw. z art. 144 ust. 3 pkt 17, art. 175 ust. 1, art.45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji.


V.
1.     art. 1 pkt 1 lit. a uchylającego lit. a w art. 27a § 1 pkt 1 ustawy powołanej  w pkt  I.1 oraz zmieniającego art. 27a § 1 pkt 1 lit. b i art. 27a § 1 pkt 2 tej  ustawy;
2.    art. 1 pkt 2 lit. e-j zmieniającego art. 29 § 8, § 11, § 14-19, § 21, § 23, §25 ustawy powołanej w pkt I. 1 .;
3.    art. 1 pkt 4 zmieniającego art. 73 § 1 pkt 1 i 2 ustawy powołanej w pkt I. 1.,
4.    art. 2 pkt 1 lit. e zmieniającego art. 23a § 14 ustawy powołanej w pkt I.3 .;
5.    art. 2 pkt 3 lit. a zmieniającego art. 39a § 1 pkt 1 lit. b, art. 39a § 1 pkt 2, ustawy powołanej w pkt I.3.;
6.    art. 2 pkt 3 lit. b zmieniającego art. 39a § 2 lit. a ustawy powołanej w pkt I.3 .;
7.    art. 2 pkt 3 lit. c uchylającego art. 39a § 2b ustawy powołanej w pkt I.3.;
8.    art. 2 pkt 3 lit. d zmieniającego art. 39a § 4 ustawy powołanej w pkt I.3.;
9.    art. 3 pkt 1 lit. d zmieniającego art. 42a § 13 ustawy powołanej w pkt I.5.;
10.    art. 3 pkt 4 lit. a, zmieniającego art. 110 § 1 pkt 1 lit. b oraz art. 110 § 1 pkt 2 ustawy powołanej w pkt I.5.;
11.    art. 3 pkt 4 lit. b, zmieniającego art. 110 § 2a ustawy powołanej w pkt I.5.;
12.    art. 3 pkt 4 lit. c, uchylającego art. 110 § 2b ustawy powołanej w pkt I.5 .;
13.    art. 3 pkt 4 lit. d, zmieniającego art. 110 § 3 ustawy powołanej w pkt I.5.;
14.    art. 3 pkt 5, zmieniającego art. 112c ustawy powołanej w pkt I.5.;
15.    art. 3 pkt 6, zmieniającego art. 114 § 7 ustawy powołanej w pkt I.5.;
16.    art. 3 pkt 7, zmieniającego art. 114a § 3 ustawy powołanej w pkt I.5.;
17.    art. 4 pkt 3 dodającego § 2 art. 9 ustawy powołanej w pkt I. 7.;
18.    art. 5;
19.    art. 6;
20.    art. 7;
21.    art. 9;
22.    art. 10

z art. 2, art. 45 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3, art. 184 i art. 183 ust. 1 w zw. z art. 177 Konstytucji.


VI.    art. 1 pkt 5 zmieniającego art. 97 § 3 ustawy powołanej w pkt I. 1.
z art. 183 ust. 1 i art. 184 w zw. z art. 175 ust. 1 Konstytucji.


VII.    art. 6 ust. 1 i 2
z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji w zakresie, jakim przepisy te naruszają prawo pokrzywdzonego do wiążącego naprawienia w rozsądnym terminie w postępowaniu karnym szkody wyrządzonej przestępstwem popełnionym przez sędziego.

VIII.    art. 11
z art. 2 Konstytucji i wywodzoną z niego zasadą odpowiedniości vacatio legis.

 

Pełny skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: prezes TK Julia Przyłębska - przewodniczący, sędzia TK Bartłomiej Sochański - sprawozdawca.