Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Spółdzielnie mieszkaniowe; żądanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji w związku z długotrwałym zaleganiem z zapłatą opłat za lokal lub rażącym, uporczywym naruszaniem porządku domowego SK 11/13

Podmiot inicjujący postępowanie: S. K.
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjna
Data: 8 X 2015 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności:
1) art. 17 z indeksem 10 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu: "W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, l1 i 5, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, przepis art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stosuje się odpowiednio. Z żądaniem, o którym mowa w tym przepisie, występuje zarząd spółdzielni na wniosek rady nadzorczej”,
2) art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali w brzmieniu: "Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości”
z art. 64 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka - przewodnicząca
Teresa Liszcz - sprawozdawca
Stanisław Biernat
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Marek Zubik