Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kodeks postępowania cywilnego SK 3/17

Podmiot inicjujący postępowanie: K.S.
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 11 VII 2018 godz.: 11.00

Skarga Konstytucyjna o stwierdzenie czy:

1) art. 3986 § 2 i 3 w związku z art. 3984 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania, cywilnego w zakresie w jakim przewiduje odrzucenia - bez wzywania do usunięcia braków - skargi kasacyjnej niespełniającej wymagań określonych w art. 3984 § 1 powołanej ustawy jest zgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 2 oraz art. 2 Konstytucji RP,

2) art. 3986  § 3 w związku z art. 3986 § 2 i art. 3941 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie w jakim przewiduje niezaskarżalność postanowienia Sądu Najwyższego o odrzuceniu skargi kasacyjnej, niespełniającej wymagań określonych w art. 3944 § 1 powołanej ustawy jest zgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP,

3) art. 3986 w związku z art. 3984 § 1 i  2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie w jakim wprowadza odmienne skutki prawne dla braków konstrukcyjnych skargi kasacyjnej tej samej kategorii, jest zgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie:

Justyn Piskorski  - przewodniczący,

Leon Kieres  - sprawozdawca,

Mariusz Muszyński,

Stanisław Rymar,

Jarosław Wyrembak.