Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Waloryzacja świadczeń emerytalnych służb mundurowych. SK 29/12

Podmiot inicjujący postępowanie: Z. B.
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 17 XII 2013 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w sprawie zgodności art. 6 ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1999 roku do 1 stycznia 2004 roku, w związku z: a) art. 1 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w brzmieniu obowiązującym do 30 marca 2001 roku, 
b) art. 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w brzmieniu obowiązującym do 1 października 2003 roku, 
c) art. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2003 roku do 11 marca 2004 roku 
- w zakresie, w jakim zmieniają mechanizm waloryzacji emerytur i rent policyjnych wobec osób, które prawo do tych świadczeń nabyły przed wejściem w życie wskazanych przepisów, tj. przed 1 stycznia 1999 roku, z art. 32, art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 67 ust. 1 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
Zbigniew Cieślak – przewodniczący
Maria Gintowt-Jankowicz – sprawozdawca
Leon Kieres
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz