Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie przed sądami administracyjnymi; odrzucenie skargi kasacyjnej; prawo do sądu; dwuinstancyjność postępowania. SK 22/11

Podmiot inicjujący postępowanie: Spółka Jawna
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 8 IV 2014 godz.: 11.30

Trybunał Konstytucyjny ogłosi, po rozpoznaniu skargi konstytucyjnej na posiedzeniu niejawnym, wyrok w sprawie zgodności:
1) art. 178 w związku z art. 180 w związku z art. 176 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w zakresie, w jakim przewiduje odrzucenie - bez wezwania do usunięcia braków - skargi kasacyjnej niespełniającej wymagań określonych w art. 176 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z art. 45 ust. 1, art. 78 oraz art. 176 ust. 1 Konstytucji RP,
2) art. 178 w związku z art. 180 w związku z art. 176 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w zakresie, w jakim przewiduje odrzucenie - bez wezwania do usunięcia braków - skargi kasacyjnej niespełniającej wymagań określonych w art. 176 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z art. 45 ust. 1 w związku z rat. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną w składzie:
Maria Gintowt-Jankowicz - przewodnicząca
Teresa Liszcz - sprawozdawca
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja