Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo o zgromadzeniach. K 44/12

Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm RP, Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 18 IX 2014 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski o zbadanie zgodności:

I. 1) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach z art. 2 Konstytucji RP oraz z art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
2) art. 13a ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach z art. 2 Konstytucji RP oraz z art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
II. A) art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 września 2012 roku o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach z przepisami art. 2, art. 32 i art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z przepisami art. 11 i 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także przepisem art. 21 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych;
B) art. 7 ust. 1 i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 września 2012 roku o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach z przepisami art. 2, art. 32 i art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z przepisami art. 11 i 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także przepisem art. 21 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych;
C) art. 7a ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 września 2012 roku o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach z przepisami art. 2, art. 32 i art. 57 w związku z art. 31 ust. 3Konstytucji RP oraz z przepisami art. 11 i 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także przepisem art. 21 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych;
D) ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 września 2012 roku o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach z przepisami art. 2, art. 32 i art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z przepisami art. 11 i 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także przepisem art. 21 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych;
E) ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 września 2012 roku o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach z przepisami art. 2, art. 32 i art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z przepisami art. 11 i 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także przepisem art. 21 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych;
F) ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 września 2012 roku o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach z przepisami art. 2, art. 32 i art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z przepisami art. 11 i 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także przepisem art. 21 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych;
G) art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 września 2012 roku o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach z przepisami art. 2, art. 32 i art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z przepisami art. 11 i 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także przepisem art. 21 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych;
H) art. 13a ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 września 2012 roku o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach z przepisami art. 2, art. 32 i art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z przepisami art. 11 i 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także przepisem art. 21. Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych;
III. 1. art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach w części zawierającej zwrot "co najmniej 15 osób” z art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
2. art. 3 ust. 1 ustawy wskazanej w pkt 1 w zakresie w jakim wyłącza prawo organizowania zgromadzenia przez osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych z art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, art. 29 lit. a Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 roku oraz art. 15 Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku;
3. art. 6 ust. 2b, art. 7a oraz art. 8 ust. 2 ustawy wskazanej w pkt 1 z art. 2, art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 78 Konstytucji RP, a także z art. 11 oraz z art. 13 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 roku;
4. art. 9 ust. 1, 2 i 4 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy wskazanej w pkt 1 z art. 78 w związku z art. 57 Konstytucji RP oraz z art. 13 w związku z art. 11 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;
5. art. 10 ust. 3 ustawy wskazanej w pkt 1 z art. 2 oraz art. 57 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski w składzie:
Andrzej Wróbel - przewodniczący
Marek Zubik - sprawozdawca
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Piotr Tuleja