Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opiniowanie przez rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne w sprawach rodzinnych. U 6/13

Podmiot inicjujący postępowanie: Prokurator Generalny
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 28 X 2015 godz.: 9.30

Publiczne ogłoszenie orzeczenia w sprawie wniosku w sprawie zgodności:
1) przepisu § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 roku w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno - konsultacyjnych w zakresie w jakim stanowi, że termin wydania opinii w pozostałych sprawach (aniżeli w sprawach nieletnich) nie powinien przekraczać 30 dni;
oraz
2) załącznika nr II do rozporządzenia powołanego w pkt 1 - zatytułowanego "Wzór opinii w innych sprawach" z art. 84 § 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich i tym samym z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.
Rozpoznanie wniosku nastąpi na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 93 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym.

Orzeczenie wyda Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Stanisław Biernat - przewodniczący
Maria Gintowt-Jankowicz - sprawozdawca
Wojciech Hermeliński