Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przeciwdziałanie narkomanii; przepadek przedmiotu przestępstwa oraz przedmiotów i narzędzi, które służyły lub były przeznaczone do jego popełnienia, nawet jeżeli nie były one własnością sprawcy, niezależnie od winy osoby będącej właścicielem przedmiotu objętego przepadkiem SK 59/13

Podmiot inicjujący postępowanie: Z. O.
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 24 XI 2015 godz.: 8.30

Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosi orzeczenia w sprawie skargi konstytucyjnej o zbadanie zgodności art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, w zakresie w jakim dopuszcza możliwość orzeczenia przepadku przedmiotu przestępstwa oraz przedmiotów i narzędzi, które służyły lub były przeznaczone do jego popełnienia, nawet jeżeli nie były one własnością sprawcy, niezależnie od winy osoby będącej właścicielem przedmiotu objętego przepadkiem z:
- art. 2 w związku z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP,
- art. 31 ust. 3 w związku z art. 21 i art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji RP,
- art. 32 w związku z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP.
Rozpoznanie skargi konstytucyjnej nastąpi na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 93 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym.

Orzeczenie wyda Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Andrzej Rzepliński - przewodniczący
Teresa Liszcz - sprawozdawca
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Andrzej Wróbel