Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym K 34/15

Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm RP
Miejsce: duża sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 3 XII 2015 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 62 ust. 1, art. 112, art. 144 ust. 3 pkt 21, art. 191 ust. 1, art. 193, art. 194 ust. 1, art. 196, art. 197 Konstytucji RP a w szczególności:
- art. 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art.  2 i art. 197 Konstytucji RP;
- art. 12 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art. 2 Konstytucji RP;
- art. 12 ust. 1 i ust. 5 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art. 144 ust. 3 pkt 21 Konstytucji RP;
- art. 18 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w związku z art. 22 § 1 pkt 3 ustawy o Sądzie Najwyższym z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP;
- art. 19 ust. 2 oraz art. 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art. 112 oraz art. 197 Konstytucji RP;
- art. 19 ust. 5 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym  z art. 2 Konstytucji RP;
- art. 21 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP;
- art. 24 w związku z art. 42 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 196 Konstytucji RP;
- art. 104 ust. 1 pkt. 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym  z art. 191 ust 1 i art. 193 Konstytucji RP; - art. 137 w związku z art. 19 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art. 2 Konstytucji RP;
- art. 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym  z art. 62 ust. 1 Konstytucji RP;
- art. 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym  z art.  194 ust. 1 Konstytucji RP. 

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2015 r. grupa posłów złożyła wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz, 1064; dalej: ustawa o TK).
W dniu 6 listopada 2015 r. upłynęła kadencja trojga sędziów Trybunału, a 2 i 8 grudnia 2015 r. kończy się kadencja dwojga następnych. W dniu 8 października 2015 r. Sejm wybrał pięciu sędziów Trybunału na miejsca sędziów, których kadencja kończy się w 2015 r.
Z unormowaniami ustawowymi dotyczącymi wyboru sędziów wiążą się doniosłe zagadnienia ustrojowe. W tej sytuacji, niezwłoczne orzeczenie w sprawie zgodności z Konstytucją powołanych przepisów ustawy o TK jest konieczne dla zapewnienia ciągłości pracy Trybunału. Ponadto ze względu na znaczenie przepisów wskazanych we wniosku grupy posłów i potrzebę ciągłego ich stosowania przy rozpoznawaniu zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym spraw, konieczne jest niezwłoczne usunięcie przedstawionych we wniosku wątpliwości konstytucyjnych.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - przewodnicząca
Leon Kieres - sprawozdawca
Marek Zubik - sprawozdawca
Stanisław Rymar
Andrzej Wróbel

Komunikat Biura Trybunału Konstytucyjnego

3 grudnia 2015 r. odbędzie się rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie z wniosku grupy posłów na Sejm, sygn. akt K 34/15; początek rozprawy - godz. 9:00.

W związku z dużym zainteresowaniem możliwością przysłuchiwania się rozprawie informujemy, że  o wstępie do sali rozpraw, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decydować będzie kolejność przybycia na rozprawę – wydawane będą karty wstępu.

Zgłoszenia na rozprawę od osób indywidualnych lub grup zorganizowanych nie będą przyjmowane.

Siedziba Trybunału Konstytucyjnego będzie otwarta dla publiczności od godz. 8:15.

Jednocześnie informujemy, że rozprawa będzie transmitowana na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego.

UWAGA! WAŻNE DLA DZIENNIKARZY

Wozy transmisyjne telewizji będą wpuszczane na teren Trybunału do godz. 7:00. Ekipy telewizyjne proszone są o rozstawienie się na sali rozpraw do godz. 8:45.

Dziennikarze – wstęp do sali rozpraw będzie możliwy po okazaniu legitymacji dziennikarskiej.