Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie egzekucyjne w administracji; opłaty za dokonane czynności egzekucyjne SK 31/14

Podmiot inicjujący postępowanie: S.A., Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjengo
Data: 28 VI 2016 godz.: 9.30

Publiczne ogłoszenie orzeczenia w sprawie połączonych skargi konstytucyjnej i wniosku o zbadanie zgodności:
I. a) art. 64 § 1 i § 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz art. 64 § 8 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 w zw. z art. 84 i art. 2 Konstytucji RP;
b) art. 64 § 8 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z art. 32 w związku z art. 84 i art. 2 Konstytucji RP;
II. 1) art. 64 § 1 pkt 1-5, 7, 11, 12 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie, w jakim przepisy te nie określają maksymalnej wysokości opłaty egzekucyjnej z zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji RP oraz z art. 217 Konstytucji RP;
2) art. 64 § 6 ustawy wymienionej w pkt 1 w zakresie, w jakim nie określa maksymalnej wysokości opłaty manipulacyjnej z zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji RP oraz z art. 217 Konstytucji RP.
Rozpoznanie połączonych skargi konstytucyjnej i wniosku nastąpi na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 93 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym.
Orzeczenie wyda Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Stanisław Rymar - przewodniczący
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - sprawozdawca
Stanisław Biernat
Piotr Tuleja
Marek Zubik