Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rehabilitacyjnego P 131/15

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 6 VII 2016 godz.: 9.00

Publiczne ogłoszenie orzeczenia w sprawie pytania prawnego o zbadanie zgodności normy prawnej wynikającej z art. 17 ust. 1 w związku z art. 22 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w związku z art. 84 ust. 1 i art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych rozumianej w ten sposób, że dopuszcza wydanie decyzji nakazującej zwrot nienależnie pobranego świadczenia rehabilitacyjnego, bez względu na upływ czasu przekraczający 15 lat od daty wypłaty nienależnie pobranego świadczenia, z art. 2 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.
Rozpoznanie pytania prawnego nastąpi na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 93 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym.
Orzeczenie wyda Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Piotr Tuleja - przewodniczący
Małgorzata Pyziak-Szafnicka - sprawozdawca
Stanisław Biernat
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Marek Zubik