Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Możliwości zaskarżenia postanowienia o kosztach procesu orzeczonych po raz pierwszy przez Naczelny Sąd Administracyjny SK 46/15

Podmiot inicjujący postępowanie: s.j.
Miejsce: sala rozpraw Trybunał Konstytucyjny
Data: 15 XI 2016 godz.: 13.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 15 § 1 pkt 1, art. 173 § 1 i art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w zakresie w jakim nie przewidują możliwości zaskarżenia postanowienia o kosztach procesu orzeczonych po raz pierwszy przez Naczelny Sąd Administracyjny z:
1. prawem do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP),
2. prawem do zaskarżania orzeczeń sądowych (art. 78 Konstytucji RP),
3. zasadą dwuinstancyjnego postępowania (art. 176 ust. 1 Konstytucji RP),
4. zasadą równości wobec prawa i zakazem dyskryminacji (art. 32 ust. 1 Konstytucji RP),
5. prawem do własności, równej jego ochrony oraz nie ograniczania go w sposób mogący naruszyć jego istotę (art. 64 Konstytucji RP),
6. z zasadą sprawiedliwości , zasadą bezpieczeństwa prawnego , zasadą poprawnej legislacji (wywodzonych z art. 2 Konstytucji RP).

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:Stanisław Rymar - przewodniczącyMałgorzata Pyziak-Szafnicka - sprawozdawcaLeon KieresPiotr TulejaAndrzej Wróbel