Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu P 56/14

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XV Wydział Gospodarczy
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 4 IV 2017 godz.: 11.00

Pytanie prawne czy art. 117 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim nakłada na osoby prawne ciężar prawny wykazania braku dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego i art. 103 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zakresie, w jakim nakłada na osoby prawne ciężar prawny wykazania braku dostatecznych środków na poniesienie kosztów sądowych oraz czy obie te regulacje, w zakresie, w jakim nie przewidują procedury wezwania do uzupełnienia wniosku, gdy podane dane są niewystarczające dla oceny braku dostatecznych środków na poniesienie tych kosztów są zgodne z art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w składzie:

M. Pyziak-Szafnicka - przewodniczący

S. Rymar - sprawozdawca

H. Cioch

Z. Jędrzejewski

L. Kieres