Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie egzekucyjne P 6/04

Sygn. akt P 6/04

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 17 maja 2005 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jerzy Stępień - przewodniczący
Teresa Dębowska-Romanowska
Adam Jamróz
Wiesław Johann - sprawozdawca
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 17 maja 2005 r., pytania prawnego Sądu Okręgowego w Kielcach o zbadanie zgodności:

art. 49 w związku z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882 ze zm.) z art. 2 Konstytucji,

orzeka:

1. Art. 49 zd. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 48, poz. 554, z 2001 r. Nr 98, poz. 1069 i 1070 i Nr 130, poz. 1452, z 2003 r. Nr 41, poz. 361 i Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 i Nr 202, poz. 2067), w brzmieniu obowiązującym do wejścia w życie ustawy z dnia 24 września 2004 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 236, poz. 2356), jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 49 zd. 2 i 3 w związku z art. 45 ust. 2 powołanej w punkcie 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r., w brzmieniu obowiązującym do wejścia w życie powołanej w punkcie 1 ustawy z 24 września 2004 r., jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

 Jerzy Stępień 
Teresa Dębowska-Romanowska Adam Jamróz
Wiesław Johann Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska