Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Holowanie pojazdów mechanicznych i prowadzenie parkingów strzeżonych K 23/04

Sygn. akt K 23/04

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 7 czerwca 2005 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Bohdan Zdziennicki - przewodniczący
Wiesław Johann
Ewa Łętowska
Janusz Niemcewicz - sprawozdawca
Marian Zdyb,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 7 czerwca 2005 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:

art. 130a ust. 5 i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 ze zm.) z art. 2 i art. 22 Konstytucji RP,


o r z e k a :

I

Art. 130a ust. 5 i ust. 6 zdanie 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884, Nr 121, poz. 1264, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202) jest niezgodny z art. 2 i art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

II

Przepisy wymienione w pkt I tracą moc obowiązującą z dniem 30 czerwca 2006 r.

 Bohdan Zdziennicki 
Wiesław Johann Ewa Łętowska
Janusz Niemcewicz Marian Zdyb