Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Holowanie pojazdów mechanicznych i prowadzenie parkingów strzeżonych K 23/04

7 czerwca 2005 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich. Trybunał orzeknie w sprawie zgodności art. 130a ust. 5 i 6 ustawy z 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym z art. 2 i art. 22 Konstytucji.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od podmiotów gospodarczych zajmujących się świadczeniem usług polegających na holowaniu pojazdów mechanicznych oraz prowadzeniu parkingów strzeżonych. Uważają one, że obowiązujące przepisy prawa są korupcjogenne, bo uprawniony organ administracji publicznej decyduje w dowolny sposób o dopuszczeniu podmiotu gospodarczego do zamkniętego rynku usług, jakim jest usuwanie z dróg pojazdów i umieszczanie ich na parkingach. O wyborze decyduje starosta, ale ustawa nie określa jakichkolwiek kryteriów, którymi powinien się przy tym kierować.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich zaskarżone przepisy są niezgodne z art. 22 Konstytucji, bo niedopuszczalne jest przyjmowanie w ustawie uregulowań pozostawiających swobodę normowania ostatecznego kształtu ograniczeń organom władzy wykonawczej czy organom samorządu lokalnego. Z art. 2 Konstytucji wynika nakaz przestrzegania przez ustawodawcę zasad poprawnej legislacji. W myśl tego nakazu niedopuszczalne jest stanowienie przepisów, które dają organom je stosującym całkowitą dowolność. Sytuacja taka prowadzi bowiem do tego, że organy te zastępują prawodawcę wyznaczając rzeczywiste granice konstytucyjnych praw i wolności.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Bohdan Zdziennicki a sprawozdawcą będzie sędzia TK Janusz Niemcewicz.