Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Samorząd terytorialny - zasada kadencyjności K 41/04

Sygn. akt K 41/04

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 28 czerwca 2005 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jerzy Ciemniewski - przewodniczący
Teresa Dębowska-Romanowska - sprawozdawca
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 28 czerwca 2005 r., wniosku Rady Miejskiej w Zamościu o zbadanie zgodności:

1) art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 214, poz. 1806 ze zm.), w części wprowadzającej do ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 24f ust. 1a w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do radnych wybranych przed dniem wejścia w życie kwestionowanych przepisów, z art. 169 ust. 2 Konstytucji,

2) art. 4 pkt 2 ustawy z 23 listopada 2002 r. powołanej w punkcie 1, w części wprowadzającej do ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) art. 25b w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do radnych wybranych przed dniem wejścia w życie kwestionowanych przepisów, z art. 169 ust. 2 Konstytucji,

3) art. 9 ustawy z 23 listopada 2002 r. powołanej w punkcie 1 z art. 169 ust. 2 Konstytucji,

o r z e k a:

1. Art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 214, poz. 1806 oraz z 2004 r. Nr 167, poz. 1759) w części, w jakiej wprowadza art. 24f ust. 1a do ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), jest zgodny z art. 169 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 9 ustawy z 23 listopada 2002 r. powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 169 ust. 2 Konstytucji.

Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność orzekania.

 Jerzy Ciemniewski 
Teresa Dębowska-Romanowska Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz Janusz Niemcewicz