Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Samorząd terytorialny - zasada kadencyjności K 41/04

28 czerwca o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rady Miejskiej w Zamościu dotyczącą zaostrzenia przepisów zakazujących łączenia funkcji publicznych z działalnością gospodarczą.

Trybunał orzeknie w sprawie zgodności: - art. 1 pkt 1 a, b, c ustawy z 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych ustaw w części wprowadzającej do ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym art. 24f ust. 1a z art. 2 i art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 169 ust. 2 Konstytucji;
- art. 4 pkt 2 ustawy z 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych ustaw w części wprowadzającej do ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym art. 25b z art. 2 i art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 169 ust. 2 Konstytucji;
- art. 9 ustawy z 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych ustaw z art. 169 ust. 2 Konstytucji.

Zaostrzone przepisy ustawy z 23 listopada 2002 r. powodują, że radni są zobowiązani do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Dotyczy to tych radnych, którzy przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadzili działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskali mandat. W czasie obowiązywania poprzednich przepisów ograniczenie to nie było stosowane w stosunku do radnych, którzy rozpoczęli wykorzystywanie mienia jeszcze przed uzyskaniem mandatu radnego. Poprzednie unormowanie miało ograniczyć wykorzystywanie stanowiska radnego dla uzyskania mienia komunalnego na uprzywilejowanych zasadach. Zdaniem wnioskodawcy, wykorzystywanie stanowiska nie może mieć miejsca w przypadku radnych, którzy działalność gospodarczą rozpoczęli przed wyborem ich na to stanowisko. Ustawa z 23 listopada 2002 r., która weszła w życia 17 grudnia 2002 r. objęła również tych radnych, którzy zostali wybrani w wyborach z 27 października 2002 r. Wnioskodawca uważa, że kwestionowana regulacja w żaden sposób nie stosuje środków prawnych, które mogą w sposób skuteczny zapobiec korupcji i doprowadzić do jej wyeliminowania z życia publicznego. Wątpliwości wnioskodawców budzi skorzystanie ze środków tak drastycznych jak postawienie radnych przed wyborem: rezygnacji z mandatu radnego albo zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Jerzy Ciemniewski a sprawozdawcą będzie sędzia Teresa Dębowska-Romanowska TK .