Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przepadek mienia osoby trzeciej SK 34/04

Sygn. akt SK 34/04

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 29 czerwca 2005 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marian Grzybowski - przewodniczący
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Wiesław Johann - sprawozdawca
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, na rozprawie w dniu 29 czerwca 2005 r., skargi konstytucyjnej spółki Trans-Herbost Jarosław Turowski spółka jawna w Kębłowie o zbadanie zgodności:

art. 30 § 3 oraz art. 31 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930 ze zm.) w zakresie, w jakim przepisy te statuują obligatoryjny przepadek przedmiotów przestępstwa stanowiących własność osoby trzeciej, z art. 2, art. 21, art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

Art. 31 § 1 w związku z art. 30 § 3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930 ze zm.) w zakresie, w jakim przewiduje obligatoryjność przepadku narzędzi, stanowiących własność osoby trzeciej, które służyły do popełnienia przestępstwa skarbowego, jest niezgodny z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1 i art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 21 Konstytucji.

 Marian Grzybowski 
Jerzy Ciemniewski Teresa Dębowska-Romanowska
Wiesław Johann Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska