Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przepadek mienia osoby trzeciej SK 34/04

29 czerwca 2005 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną spółki Trans-Herbost dotyczącą przepadku na rzecz Skarbu Państwa ciągnika siodłowego i naczepy. Pracownik spółki użył tego pojazdu do przewozu przemycanych towarów.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 30 § 3 oraz art. 31 § 1 ustawy z 10 września 1999 roku - Kodeks karny skarbowy z art. 2, art. 21, art. 42 ust. 1, art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji.

L. K. był zatrudniony jako kierowca w firmie Trans-Herbost. Na polecenie pracodawcy miał pojechać zestawem ciężarowym po ładunek a następnie zawieźć go do Hiszpanii. Na trasie do przejścia granicznego doszło do zamiany ładunku i celnicy ujawnili przewóz papierosów bez akcyzy. Oskarżony przyznał się do winy i został skazany za przestępstwo skarbowe. Równocześnie Sąd orzekł przepadek przedmiotów należących do pracodawcy skazanego, w tym ciągnika siodłowego oraz naczepy. W trakcie postępowania nie stwierdzono, żeby właściciel przedmiotów wiedział o przemycie albo brał w nim udział. Pojazd został wykorzystany w sposób rażąco sprzeczny z obowiązkami pracowniczymi i niezgodnie z wolą pracodawcy. Zdaniem skarżącego zastosowanie przepadku mienia w sytuacji, gdy właściciel przedmiotów nie uczestniczył w dokonaniu czynu zabronionego, budzi kontrowersje. Zwłaszcza, że właściciel nie miał żadnego wpływu na sprawcę ani nie mógł zapobiec jego czynom. Głównym zarzutem wobec zaskarżonych przepisów jest naruszenie konstytucyjnych zasad sprawiedliwości i proporcjonalności. Zaskarżone przepisy nakładając na właściciela bezwzględną odpowiedzialność za czyny dokonane przez osobę trzecią pozbawiają go równocześnie możliwości wykonywania prawa własności, w ramach którego mieści się i prawo do powierzania rzeczy osobie trzeciej w celu zgodnym z prawem. Przepisy te chronią też w sposób nadmierny interesy Skarbu Państwa, nie uwzględniając interesów właścicieli, co jest sprzeczne z nakładanym przez Konstytucję na państwo obowiązkiem ochrony praw właścicieli. Wprowadzając zaś zasadę absolutnej odpowiedzialności osoby trzeciej za czyny dokonane przez sprawcę przestępstwa skarbowego są niezgodne z konstytucyjną zasadą odpowiedzialności karnej za czyn.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Wiesław Johann .