Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie karne SK 39/02

Sygn. akt SK 39/02

WYROK
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 17 lutego 2004 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Ewa Łętowska - przewodnicząca
Jerzy Ciemniewski
Marian Grzybowski
Wiesław Johann - sprawozdawca
Adam Jamróz,

protokolant: Dorota Raczkowska-Paluch,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 17 lutego 2004 r., skargi konstytucyjnej Rafała Rutkowskiego o zbadanie zgodności:

art. 73 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) z art. 42 ust. 2 i art. 78 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 73 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188) jest zgodny z art. 42 ust. 2 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ewa Łętowska
Jerzy CiemniewskiMarian Grzybowski
Wiesław JohannAdam Jamróz