Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie karne SK 39/02

17 lutego 2004 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Rafała R. w sprawie zgodności art. 73 § 2 Kodeksu postępowania karnego (k.p.k.) z art. 42 ust. 2 oraz art. 78 Konstytucji.   Prokuratura rejonowa zezwoliła osadzonemu w areszcie śledczym Rafałowi R. na porozumiewanie się ze swoim obrońcą. W wydanym na podstawie art. 73 § 2 kodeksu postępowania karnego zarządzeniu, prokurator zastrzegł jednak, że porozumiewanie dozwolone jest jedynie w obecności osoby upoważnionej do tego przez prokuratora. Zarządzenie prokuratury wraz z zawartym w nim zastrzeżeniem (art. 73 § 2 k.p.k.) nie podlega zaskarżeniu.

Zdaniem skarżącego, ustawowe przyzwolenie na odebranie tymczasowo aresztowanemu możliwości swobodnego kontaktu z wybranym przez niego obrońcą, narusza konstytucyjnie gwarantowane prawo do obrony w każdym stadium postępowania (art. 42 § 2 Konstytucji). Zaskarżony przepis jest niezgodny również z art. 78 Konstytucji, zgodnie z którym każda ze stron ma prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. 

Rozprawie będzie przewodniczyć Sędzia TK Ewa Łętowska, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Wiesław Johann.

Prasa:
RZECZPOSPOLITA Nr 39, 16 lutego 2004
Trybunał Konstytucyjny. Kontakty osadzonego z obrońcą.