Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwolnienie od opłat sądowych P 4/04

Sygn. akt P 4/04

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 7 września 2004 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jerzy Ciemniewski - przewodniczący
Wiesław Johann
Ewa Łętowska - sprawozdawca
Marek Mazurkiewicz
Mirosław Wyrzykowski,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 7 września 2004 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego w Wieliczce - III Wydział Ksiąg Wieczystych o stwierdzenie:

czy przepis art. 6261 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) jest niezgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.), 

o r z e k a:

Artykuł 6261 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 oraz z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

 Jerzy Ciemniewski 
Wiesław Johann Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz Mirosław Wyrzykowski