Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ograniczenie prawa do kasacji SK 12/03

Sygn. akt SK 12/03

W Y R O K
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 9 czerwca 2003 r. 

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Mazurkiewicz - przewodniczący
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska - sprawozdawca
Jadwiga Skórzewska-Łosiak
Marian Zdyb,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu z udziałem Sejmu, Prokuratora Generalnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, na rozprawie w dniu 9 czerwca 2003 r., skargi konstytucyjnej Ewy Łukacz o zbadanie zgodności:
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 48, poz. 554) w związku z art. 393 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U Nr 43, poz. 296 ze zm.) z art. 2, art. 7, art. 32, art. 45 oraz z art. 176 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,


o r z e k a:

Artykuł 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 48, poz. 554) w związku z art. 393 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2000 r. w zakresie w jakim nie przewiduje regulacji przejściowej dotyczącej przyjęcia do rozpoznania kasacji, złożonych przed dniem 1 lipca 2000 r. - jest niezgodny z art. 2 i nie jest niezgodny z art. 176 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.


Ponadto p o s t a n a w i a

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) umorzyć postępowanie w zakresie badania zgodności zaskarżonego przepisu z pozostałymi wzorcami konstytucyjnymi, z powodu zbędności orzekania.

Marek Mazurkiewicz
Biruta Lewaszkiewicz-PetrykowskaEwa Łętowska
Jadwiga Skórzewska-ŁosiakMarian Zdyb