Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązki i uprawnienia kuratorów sądowych U 2/14

Sygn. akt U 2/14

WYROK
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 16 grudnia 2014 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Leon Kieres – przewodniczący
Marek Kotlinowski – sprawozdawca
Teresa Liszcz,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 16 grudnia 2014 r., wniosku Krajowej Rady Kuratorów o zbadanie zgodności:

1) § 5 ust. 1 oraz § 11, § 12, § 13 i § 14 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych (Dz. U. poz. 335) z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

2) § 5 ust. 5 oraz § 25 ust. 5 rozporządzenia powołanego w punkcie 1 z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji,

3) § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia powołanego w punkcie 1 z art. 173 § 3, 4 i 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, ze zm.) oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji,

4)

a) § 9 ust. 1 i ust. 2 zdanie drugie oraz ust. 4, § 10 ust. 2, § 11 ust. 2 i 5, § 15 ust. 1, § 24 ust. 2 oraz § 25 ust. 1 i ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia powołanego w punkcie 1 z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, ze zm.), z art. 2 i art. 171 § 1 ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji,

b) § 9 ust. 1 i ust. 2 zdanie drugie oraz § 25 ust. 1 i ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia powołanego w punkcie 1 z art. 172 § 2 ustawy – Kodeks karny wykonawczy,

c) § 9 ust. 2 zdanie drugie oraz § 25 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia powołanego w punkcie 1 z art. 173 § 1 ustawy – Kodeks karny wykonawczy,

5) § 14 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia powołanego w punkcie 1 z art. 173a § 1 ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji,

6) § 20 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia powołanego w punkcie 1 z art. 9a ust. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, ze zm.) oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji,

orzeka:

I

1. § 11 – § 14 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych (Dz. U. poz. 335) są niezgodne z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. § 5 ust. 5 i § 25 ust. 5 rozporządzenia powołanego w punkcie 1 są niezgodne z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji.

3. § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia powołanego w punkcie 1 jest zgodny z art. 173 § 3-5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, ze zm.) oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji.

4. § 9 ust. 1 i ust. 2 zdanie drugie, § 9 ust. 4, § 10 ust. 2, § 15 ust. 1, § 24 ust. 2 oraz § 25 ust. 1 i ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia powołanego w punkcie 1:

a) są niezgodne z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 795), z art. 2 ustawy – Kodeks karny wykonawczy  oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji,

b) nie są niezgodne z art. 171 § 1 ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

5. § 20 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia powołanego w punkcie 1 jest zgodny z art. 9a ust. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887) oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji.

II

Przepisy wymienione w części I w punktach 1, 2 i 4 tracą moc obowiązującą z upływem 30 czerwca 2015 r.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz