Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązki i uprawnienia kuratorów sądowych U 2/14

Podmiot inicjujący postępowanie: Krajowa Rada Kuratorów
Miejsce: mała sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 16 XII 2014 godz.: 13.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności:
1) § 5 ust. 1, § 11-14 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP,
2) § 5 ust. 5 oraz § 25 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP,
3) § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych z art. 173 § 3-5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP,
4) § 9 ust. 1 i 2 zdanie drugie, § 9 ust. 4, §10 ust. 2, § 11 ust. 2 i 5, §15 ust. 1, § 24 ust. 2, § 25 ust. 1 i 2 zdanie drugie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych oraz z art. 2 i art. 171 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP,
5) § 9 ust. 1 i 2 zdanie drugie oraz § 25 ust. 1 i 2 zdanie drugie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych z art. 172 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy,
6) § 9 ust. 2 zdanie drugie oraz § 25 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych z art. 173 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy,
7) § 14 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych z art. 173a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP,
8) § 20 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych z art. 9a ust.  12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
Leon Kieres - przewodniczący
Marek Kotlinowski - sprawozdawca
Teresa Liszcz