Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Załącznik nr 1

INFORMACJE STATYSTYCZNE O SPRAWACH ROZPOZNANYCH PRZEZ TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W 1997 R.

A. Orzekanie o zgodności aktów normatywnych z konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawami

Okres 

do 16 X

od 17 X

1997

Wszczęcie
postępowania
Wnioski

37

25

62

Pytania prawne

2

1

3

Inicjatywy własne

0

-

0

Skargi konstytucyjne

-

1

1

Przedmiot
zaskarżenia
Umowa międzynarodowa

-

0

0

Ustawa

29

19

48

Inny akt normatywny

12

8

20

Treść
rozstrzygnięcia
Niezgodność z Konstytucją lub ustawami

10

5

15

Zgodność z Konstytucją lub ustawami

11

6

17

Umorzenie

12

11

23

Pozostawienie bez rozpoznania

0

1

1

Nie nadanie dalszego biegu

8

4

12

Forma
rozstrzygnięcia
Orzeczenia

21

-

21

Wyroki

-

11

11

Postanowienia

18

16

34

Liczba spraw ogółem

39

27

66

B. Powszechnie obowiązująca wykładnia ustaw

Okres 

do 16 X

od 17 X

1997

Wszczęcie
postępowania
Wnioski

9

-

9

Treść
rozstrzygnięcia
Wykładnia

5

-

5

Odmowa wykładni

2

-

2

Umorzenie

0

3

3

Forma
rozstrzygnięcia
Uchwały

5

-

5

Postanowienia

1

3

4

Liczba spraw ogółem

6

3

9