Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Załącznik nr 3

CHARAKTERYSTYKA ORZECZEŃ, WYROKÓW I UCHWAŁ TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO WYDANYCH W 1997 R.

A1. Orzeczenia dot. zgodności aktów normatywnych z konstytucją lub aktami ustawodawczymi 
- wydane w okresie od 1 stycznia do 16 października 1997 r. 

Lp.

Data

Sygn.

Publikacja

Wnioskodawca

Przedmiot

Rozstrzygnięcie

 11997.01.07K 7/96OTK ZU z 1997 r. Nr 1, poz. 1Rzecznik Praw Obywatelskichzbadanie zgodności z Konstytucją przepisu art. 49 § 3 kodeksu karnego wykonawczego, w brzmieniu nadanym przez art. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 2 lipca 1995 roku o zmianie kodeksu karnego, kodeksu karnego wykonawczego oraz o podwyższeniu dolnych i górnych granic grzywien i nawiązek w prawie karnym (dot. zasad wynagradzania skazanych, świadczących pracę)zgodność z Konstytucją
 21997.01.21K 18/96OTK ZU z 1997 r. Nr 1, poz. 2Rady Miejskie w Pleszewie, Wrocławiu, Szczecinie i Ostrzeszowie oraz Rada Gminy Opatówek + Rada Miejska w Łodzi + Rady Miejskie w Koźminie, Kępnie i Sulmierzycach + Rada Miejska w Ostrowie Wlkp.zbadanie zgodności z Konstytucją przepisu art. 56 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska w brzmieniu określonym Obwieszczeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 marca 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska (dot. dokonania zmian w obowiązującym prawie przez organ ogłaszający tekst jednolity ww. ustawy)niezgodność z konstyt. zasadami: podziału władzy, państwa prawnego, legalizmu
 31997.02.04P 4/96OTK ZU z 1997 r. Nr 1, poz. 3Skład Orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnegopytanie prawne czy przepis art. 42 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych jest zgodny z Konstytucją (dot. kryteriów oceny zasadności wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych)niezgodność z konstyt. zasadami: równości, sprawiedliwości społecznej, otaczania troską rodzin o licznym potomstwie
 41997.02.11P 2/96OTK ZU z 1997 r. Nr 1, poz. 4Skład Orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnegopytanie prawne dotyczącym zgodności przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1994 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych z ustawą z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (dot. zróżnicowania sytuacji osób uprawnionych do dodatku mieszkaniowego)zgodność z ustawą
1997.02.18K 16/96OTK ZU z 1997 r. Nr 1, poz. 5Rada Gminy Miejskiej w Stargardzie Gdańskimzbadanie zgodności z Konstytucją art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych (dot. zasad pierwszeństwa do otrzymania lokalu socjalnego)zgodność z Konstytucją
 61997.02.24K 19/96OTK ZU z 1997 r. Nr 1, poz. 6Rada Krajowa Federacji Związków Zawodowych 
Pracowników Ochrony Zdrowia
zbadanie zgodności art. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z Konstytucją oraz kodeksem pracy i ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (dot. prowadzenia sporów zbiorowych z pracodawcami przez związki zawodowe pracowników sfery budżetowej)zgodność z Konstytucją / nie nadanie dalszego biegu w zakresie zgodności z ustawami
 71997.02.25K 21/95OTK ZU z 1997 r. Nr 1, poz. 7Rzecznik Praw Obywatelskichzbadanie zgodności z Konstytucją przepisu art. 2 ust. 5 i art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 roku o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz o zbadanie zgodności przepisów § 7 i § 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 stycznia 1995 roku w sprawie określenia wzorów dokumentów i rodzaju innych dowodów niezbędnych do ustalania prawa do zasiłku rodzinnego, z Konstytucją oraz z ww. ustawą (dot. kryteriów decydujących o uprawnieniu do zasiłku rodzinnego)niezgodność rozporządzenia z konstyt. zasadą dot. delegacji ustawowej
 81997.03.18K 15/96OTK ZU z 1997 r. Nr 1, poz. 8Grupa posłów RPzbadanie zgodności z Konstytucją art. 25 ust. 3 i 4, art. 30, art. 37, art. 39 oraz art. 55 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (dot. uprawnień posłów i senatorów do wypłaty uposażeń oraz innych świadczeń związanych z wykonywaniem mandatu oraz wprowadzenia, od następnej kadencji, zakazu łączenia mandatu posła i senatora m.in. z pracą w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta RP)zgodność z Konstytucją
 91997.04.08K 14/96OTK ZU z 1997 r. Nr 2, poz. 16Rzecznik Praw Obywatelskichzbadanie zgodności z Konstytucją przepisu art. 8 ustawy z dnia 21 lipca 1995 roku o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych, o Policji, o Urzędzie Ochrony Państwa, o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (dot. wyłączenia właściwości NSA w sprawach zwolnień ze służby funkcjonariuszy UOP, gdy wymaga tego ważny interes służby)niezgodność z konstyt. zasadami: prawo do sądu i rozszerzania praw i wolności obywateli
 101997.05.06U 2/96OTK ZU z 1997 r. Nr 2, poz. 17Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy + Rada Krajowa Federacji Związków Zawodowych 
Pracowników Ochrony Zdrowia + Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego "Solidarność 80"
zbadanie zgodności przepisów uchwały Rady Ministrów Nr 7/94 z dnia 15 lutego 1994 roku w sprawie powołania Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych, z Konstytucją oraz z: ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy i ustawą z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń w podmiotach gospodarczych oraz o zmianie niektórych ustaw (dot. trybu negocjacji i stron biorących udział w negocjacjach wielkości wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej oraz równego traktowania związków zawodowych przez organy administracji państwowej)

 

zgodność z Konstytucją i ustawami / częściowo: umorzenie
 111997.05.13K 20/96OTK ZU z 1997 r. Nr 2, poz. 18Sejmik Samorządowy województwa poznańskiegozbadanie zgodności z Konstytucją art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 listopada 1995 roku o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich sferach usług publicznych (dot. przejęcia mienia służącego wykonywaniu zadań własnych przez duże miasta - gminy wym.w zał. do ustawy)zgodność z Konstytucją
 121997.05.28K 26/96OTK ZU z 1997 r. Nr 2, poz. 19Grupa senatorów RPzbadanie zgodności z Konstytucją art. 1 pkt 2, pkt 4 lit.b i c, pkt 5 w zakresie dotyczącym art. 4a ust. 1 pkt 4, art. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz zmianie niektórych innych ustaw (dot. statusu prawnego płodu oraz granice ochrony prawnej dóbr płodu, w szczególności jego zdrowia i życia)niezgodność z konstyt. zasadami: państwa prawnego, równości, ochrony życia i zdrowia ludzkiego, ochrony macierzyństwa i rodziny
 131997.06.09K 24/96OTK ZU z 1997 r. Nr 2, poz. 20Rzecznik Praw Obywatelskichzbadanie zgodności z Konstytucją przepisu art. 20a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, w brzmieniu ustalonym art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (dot. kierowania żołnierzy zawodowych do służby w składzie polskich kontyngentów wojskowych w misjach specjalnych organizacji międzynarodowych)zgodność z Konstytucją
 141997.06.17U 5/96OTK ZU z 1997 r. Nr 2, poz. 21Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP + Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"zbadanie zgodności z Konstytucją § 1 zarządzenia Nr 55 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 grudnia 1995 roku w sprawie przydzielania emerytom i rencistom kolejowym deputatu węglowegoniezgodność z konstyt. zasadą dot. delegacji ustawowej
 151997.06.23K 3/97OTK ZU z 1997 r. Nr 2, poz. 22Grupa posłów RPzbadanie zgodności z Konstytucją art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 września 1996 roku o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dot. sprzedaży napojów alkoholowych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych)zgodność z Konstytucją
 161997.06.24K 21/96OTK ZU z 1997 r. Nr 2, poz. 23Rzecznik Praw Obywatelskichzbadanie zgodności z Konstytucją art. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 2-4 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o zmianie ustawy o zobowiązaniach podatkowych oraz o zmianie niektórych ustaw (dot. dostępu urzędu skarbowego do informacji o posiadanych przez podatnika rachunkach bankowych oraz podawania do wiadomości publicznej przez Ministra Finansów oraz Prezesa Najwyższej Izby Kontroli informacji dotyczących wysokości zapłaconych podatków lub stanu zaległości podatkowych poszczególnych podatników prowadzących działalność gospodarczą)

 

 

niezgodność z konstyt. zasadami: prawa do sądu, ochrony prywatności, dot. delegacji ustawowej
 171997.09.22K 25/97OTK ZU z 1997 r. Nr 3-4, poz. 35Prezydent Rzeczypospolitej Polskiejzbadanie - w trybie kontroli prewencyjnej - zgodności z Konstytucją ustawy o paliwie rolniczym uchwalonej przez Sejm RP 7 lutego 1997 roku (dot. procedury ustawodawczej - obowiązku Sejmu rozpatrywania poprawek Senatu)niezgodność z konstyt. zasadami: państwa prawnego, legalizmu, obowiązku Sejmu rozpatrzenia poprawek Senatu, zakazu normowania praw i wolności obywateli oraz kompetencji organów państwa w drodze aktów podustawow.
 181997.09.23K 25/96OTK ZU z 1997 r. Nr 3-4, poz. 36Niezależny Krajowy Związek Zawodowy w Polsce "Solidarność Weteranów Pracy"zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 października 1991 roku o rewaloryzacji rent i emerytur, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (dot. różnic w uprawnieniach emerytalno-rentowych kombatantów pobierających świadczenia "cywilne" i "wojskowe")niezgodność z konstyt. zasadami: równości, równouprawnienia płci
 191997.09.29K 15/97OTK ZU z 1997 r. Nr 3-4, poz. 37Rzecznik Praw Obywatelskichzbadanie zgodności z Konstytucją przepisu art. 44 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o służbie cywilnej (dot. wieku emerytalnego kobiet w służbie cywilnej)niezgodność z konstyt. zasadami: równości, sprawiedliwości społecznej
 201997.09.30K 6/97OTK ZU z 1997 r. Nr 3-4, poz. 38Rada Gminy w Odrzywole + Rada Gminy w Czerwoncezbadanie zgodności z Konstytucją przepisu art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (dot. obowiązku zapewnienia przez gminy bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkoły lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publiczn.)zgodność z Konstytucją
 211997.10.15K 11/97OTK ZU z 1997 r. Nr 3-4, poz. 39Grupa posłów RP+ Rzecznik Praw Obywatelskichzbadanie zgodności z Konstytucją przepisów art. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 7 lutego 1997 roku o waloryzacji za IV kwartał 1995 r. niektórych emerytur i rent (dot. rozmiaru waloryzacji i terminu jej przeprowadzenia)zgodność z Konstytucją

A2. Wyroki dot. zgodności aktów normatywnych z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawami 
- wydane w okresie od 17 października do 31 grudnia 1997 r. 

Lp.

Data

Sygn.

Publikacja

Wnioskodawca

Przedmiot

Rozstrzygnięcie

 11997.11.04U 3/97OTK ZU z 1997 r. Nr 3-4, poz. 40Rzecznik Praw Obywatelskichzbadanie zgodności przepisu § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 4 sierpnia 1995 roku w sprawie trybu, warunków, okresu zwolnienia od cła, norm ilościowych, określenia rzeczy podlegających zastrzeżeniu nieodstępowania oraz dokumentów wymaganych do stwierdzenia podstawy stosowania zwolnienia od cła rzeczy stanowiących mienie niektórych krajowych i zagranicznych osób fizycznych, z Konstytucją i ustawą z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (dot. uzależnienia zwolnienia od cła mienia "przesiedleńczego" od zameldowania na pobyt stały oraz udokumentowania faktu dokonania takiego zameldowania)zgodność z Konstytucją i ustawą
 21997.11.05K 22/97OTK ZU z 1997 r. Nr 3-4, poz. 41Rzecznik Praw Obywatelskich 
+ Polska Unia Właścicieli Nieruchomości
zbadanie zgodności z Konstytucją art. 5 ust. 1 pkt 4 oraz art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dot. nałożenia na właścicieli nieruchomości obowiązku oczyszczania chodników położonych wzdłuż nieruchomości)zgodność z Konstytucją
 31997.11.25K 26/97OTK ZU z 1997 r. Nr 5-6, poz. 64Rzecznik Praw Obywatelskichzbadanie zgodności z Konstytucją art. 1 pkt 12 i pkt 15 w związku z art. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dot. uchylenia dopuszczalności odliczenia od dochodu podatnika wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe -inwestycyjne i remontowe - po dniu 1 stycznia 1997 r.)niezgodność z konstyt. zasadami: pewności prawa, zaufania obywateli do państwa i do stanowionego przez nie prawa
 41997.11.25U 6/97OTK ZU z 1997 r. Nr 5-6, poz. 65Sejmik Samorządowy województwa przemyskiegozbadanie zgodności § 9 ust. 1 pkt 11a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z Konstytucją i ustawą z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (dot. wprowadzenia zwolnienia od podatku diet i kwot stanowiących zwrot kosztów otrzymywanych przez członków komisji rad gmin nie będących radnymi)niezgodność z konstyt. zasadą dot. delegacji ustawowej
 51997.11.26U 6/96OTK ZU z 1997 r. Nr 5-6, poz. 66Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzyzbadanie zgodności przepisu § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 2 lipca 1992 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej, z Konstytucją oraz ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (dot. wynagrodzenia za czas dyżuru zakładowego lekarzy)zgodność z Konstytucją i ustawą
 61997.11.27U 11/97OTK ZU z 1997 r. Nr 5-6, poz. 67Rzecznik Praw Obywatelskichzbadanie zgodności przepisów § 2 i § 3 oraz § 1 ust. 1 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 5 maja 1997 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty, z Konstytucją i ustawą z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (dot. zasad zawieszania lub zmniejszania emerytur)niezgodność z konstyt. zasadami: stosownej vacatio legis, nie działania prawa wstecz, dostatecznej określoności regulacji ograniczających prawa i wolności obywatelskie
 71997.12.03K 1/97OTK ZU z 1997 r. Nr 5-6, poz. 68Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce i Porozumienie Związków Zawodowych "Kadra" + Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"zbadanie zgodności z Konstytucją art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, w brzmieniu nadanym przez art. 6 ustawy z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych (dot. ograniczenia podmiotowego i przedmiotowego zakresu zwrotu majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego)zgodność z Konstytucją
 81997.12.15K 13/97OTK ZU z 1997 r. Nr 5-6, poz. 69Rada Gminy Bojszowyzbadanie zgodności z Konstytucją przepisów art. 1 pkt 1 oraz art. 4 pkt 1 ustawy z 6 grudnia 1996 roku o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i ustawy o finansowaniu gmin (dot. wyliczenia wpłaty na subwencję ogólną w zw. z nową zasadą naliczania podatku od budowli)zgodność z Konstytucją
 91997.12.16K 8/97OTK ZU z 1997 r. Nr 5-6, poz. 70Rzecznik Praw Obywatelskichzbadanie zgodności z Konstytucją art. 27a ust. 5 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (dot. zmian w modelu podatkowych ulg mieszkaniowych, przysługujących w przypadku poniesienia wydatków na remonty)niezgodność z konstyt. zasadą równości
 101997.12.17K 22/96OTK ZU z 1997 r. Nr 5-6, poz. 71Rzecznik Praw Obywatelskichzbadanie zgodności z Konstytucją przepisu art. 11 ust. 1 ustawy z 30 listopada 1995 roku o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw (dot. wprowadzenia z mocą wsteczną zmiany zasad spłaty kredytów mieszkaniowych)niezgodność z konstyt. zasadami: pewności prawa, zaufania obywateli do państwa i do stanowionego przez nie prawa, nie działania prawa wstecz
 111997.12.22K 2/97OTK ZU z 1997 r. Nr 5-6, poz. 72Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłegozbadanie zgodności z Konstytucją przepisu art. 17 ustawy z 2 lutego 1996 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (dot. uprawnień pracowników zatrudnionych w czterobrygadowej organizacji pracy)zgodność z Konstytucją

B.  Uchwały dot. powszechnie obowiązującej wykładni ustaw - wydane w okresie od 1 stycznia do 16 października 1997 r.

Lp.

Data

Sygn.

Publikacja

Wnioskodawca

Przedmiot

Rozstrzygnięcie

1997.01.29W 6/96OTK ZU z 1997 r. Nr 1, poz. 14Rzecznik Praw Obywatelskichustalenie powszechnie obowiązującej wykładni art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości w związku z art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokaliwykładnia
 21997.03.12W 8/96OTK ZU z 1997 r. Nr 1, poz. 15Prezes Najwyższej Izby Kontroliustalenie powszechnie obowiązującej wykładni art. 2 pkt 7 i art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznychczęściowo:wykładnia / odmowa wykładni
 31997.04.09W 10/96OTK ZU z 1997 r. Nr 2, poz. 25Rzecznik Praw Obywatelskichustalenie powszechnie obowiązującej wykładni art. 53 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzinwykładnia
 41997.04.30W 1/97OTK ZU z 1997 r. Nr 2, poz. 26Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnegoustalenie powszechnie obowiązującej wykładni art. 5, art. 91 ust. 3, art. 79 ust. 3 i art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 77 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiejwykładnia
 51997.05.14W 7/96OTK ZU z 1997 r. Nr 2, poz. 27Prezes Najwyższej Izby Kontroliustalenie powszechnie obowiązującej wykładni art. 1 dekretu z dnia 30 listopada 1945 r. o języku państwowym i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnychwykładnia

mk-97.04.03