Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Załącznik 1

INFORMACJE STATYSTYCZNE O SPRAWACH ROZPOZNANYCH PRZEZ TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W 1998 R. 

Liczba spraw ogółem156
Tryb wszczęcia
postępowania
Wnioski53
Pytania prawne3
Skargi konstytucyjne100
Przedmiot 
zaskarżenia
Umowa międzynarodowa0
Ustawa133
Inny akt normatywny23
Treść 
rozstrzygnięcia
Niezgodność z konstytucją, umową międzynarodową lub ustawą15
Zgodność z konstytucją, umową międzynarodową lub ustawą18
Umorzenie postępowania27
Odmowa nadania
dalszego biegu
ogółem101
skardze konstytucyjnej94
wnioskowi7
Odrzucenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi konstytucyjnej2
Pozostawienie bez rozpoznaniaogółem6
wniosku o przywrócenie 
terminu do złożenia 
skargi konstytucyjnej
1
zażalenia na odmowę nadania 
dalszego biegu skardze konstytucyjnej
5
Nie uwzględnienie zażalenia na odmowę nadania dalszego bieguogółem52
skardze konstytucyjnej50
wnioskowi2

 

 

OrzeczeniaWyrokiPostanowieniaogółem
33181214

 

 

Składy orzekającePełny skład628
Pięciu sędziów171532
Trzech sędziów106272
Jeden sędzia-102102