Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Załącznik 2

PODMIOTY INICJUJĄCE POSTĘPOWANIE PRZED TRYBUNAŁEM KONSTYTUCYJNYM W SPRAWACH ROZPOZNANYCH W 1998 R . 

   A. Podmioty inicjujące postępowanie w trybie wnioskuLiczba wniosków
Rady Miejskie: w Nowej Rudzie (2); w Wąbrzeźnie (2); w Bielawie; w Gubinie; w Policach; w Poznaniu; w Starogardzie Gdańskim; w Strzelcach Opolskich; w Świnoujściu;
Rady Gminne: w Starym Czarnowie; w Warszawie-Białołęce; w Warszawie-Bielanach; w Warszawie-Centrum oraz Zarząd Gminy Gruta i Zarząd Miasta i Gminy Łomianki
17
Rzecznik Praw Obywatelskich16
Związki zawodowe: 
>> NSZZ "Solidarność" (Komisja Krajowa - 5, Krajowa Sekcja Pożarnictwa w Rybniku - 1);
>> Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodo-wego "Solidarność (2);
>> Niezależny Krajowy Związek Zawodowy w Polsce "Solidarność 
>> Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
>> Zarząd Główny Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Pracujących na rzecz PWSiR "Wars;
>> Związek Nauczycielstwa Polskiego
12
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej4
Grupy posłów na Sejm RP2
Prezes Najwyższej Izby Kontroli1
Sejmik Samorządowy województwa bydgoskiego1
Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa1
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej w Warszawie1
Krajowa Rada Spółdzielcza1
Naczelna Rada Lekarska1
Ogółem57
   B. Podmioty inicjujące postępowanie w trybie pytania prawnegoLiczba pytań prawnych
Naczelny Sąd Administracyjny2
Sądy powszechne (Sąd Rejonowy w Częstochowie)1
Ogółem3
 C. Podmioty inicjujące postępowanie w trybie skargi konstytucyjnejLiczba skarg konstytucyjnych
Osoby fizyczne94
Inne podmioty7
Ogółem101

UWAGA!

1. Liczba podmiotów inicjujących postępowanie nie jest tożsama z liczbą rozpatrzonych spraw, ze względu na łączenie do wspól-nego rozpoznania wniosków, pytań prawnych lub skarg konstytucyjnych, których przedmiotem jest ten sam akt normatywny (zob. rubrykę dot. wnioskodawców w załącznikach 3 i 4).

2. Liczba podmiotów inicjujących postępowanie nie jest również tożsama z liczbą wydanych orzeczeń, ponieważ w sprawach zakończonych na etapie rozpoznania wstępnego mogą być wydane dwa postanowienia (najpierw postanowienie o odmowie nadania dalszego biegu skardze lub wnioskowi, a następnie o nieuwzględnieniu zażalenia lub pozostawieniu go bez rozpoznania (zob. załącznik 1).