Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Załącznik 3

CHARAKTERYSTYKA WYROKÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO WYDANYCH W 1998 R.

 

Lp.

Data

Sygn.

Publikacja

Wnioskodawca

Przedmiot

Rozstrzygnięcie

 1

1998.01.05

P 2/97

OTK ZU z 1998 r. Nr 1, poz. 1

Skład Orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego

zbadanie zgodności z konstytucją i ustawą z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym: przepisu § 44 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 8 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (dot. warunków stosowania zerowej stawki podatku VAT)

niezgodny z konstytucją i ustawą przez to, że wykracza poza granice upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia

 2

1998.01.06

U 15/97

OTK ZU z 1998 r. Nr 1, poz. 2

Rada Miejska w Strzelcach Opolskich

zbadanie zgodności z konstytucją i ustawami przepisów § 1, § 2 ust. 3 i 4 oraz § 7 zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 4 marca 1997 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (dot. nauczycielskich dodatków mieszkaniowych)

zgodne z konstytucją i ustawami

 3

1998.01.13

K 5/97

OTK ZU z 1998 r. Nr 1, poz. 3

Sejmik Samorządowy województwa bydgoskiego

zbadanie zgodności z konstytucją art. 3 ust. 2 ustawy z 5 lipca 1996 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw (dot. stosunku pracy radnego - pracownika samorządowego)

zgodny z konstytucją

 4

1998.03.17

U 23/97

OTK ZU z 1998 r. Nr 2, poz. 11

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"

zbadanie zgodności z konstytucją oraz ustawą z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19 marca 1997 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli (dot. udziału związków zawodowych w ustalaniu wynagrodzeń nauczycieli)

zgodne z konstytucją i ustawą

 5

1998.03.24

K 40/97

OTK ZU z 1998 r. Nr 2, poz. 12

Rada Gminy Warszawa-Bielany

zbadanie zgodności z konstytucją art. 13 ust. 1 pkt 3 oraz art. 9 ust. 3 w związku z art. 20 i art. 21 ustawy z 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (dot. ustalenia zasad kształtowania obligatoryjnych wydatków gmin warszawskich)

art. 13 ust. 1 pkt 3 jest niezgodny z konstytucją przez to, że narusza zasadę samodzielności finansowej gminy;

art. 9 ust. 3 jest zgodny z konstytucją

 6

1998.03.31

K 24/97

OTK ZU z 1998 r. Nr 2, poz. 13

Rada Miejska w Poznaniu + Rada Miejska w Starogardzie Gdańskim

zbadanie zgodności z konstytucją art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 3 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (dot. zakazu łączenia mandatu radnego i funkcji we władzach spółek)

zgodne z konstytucją

 7

1998.04.08

K 10/97

OTK ZU z 1998 r. Nr 3, poz. 29

Krajowa Rada Spółdzielcza

zbadanie zgodności z konstytucją art. 4, art. 5 i art. 8 ustawy z 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dot. zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi)

zgodne z konstytucją

 8

1998.04.29

K 17/97

OTK ZU z 1998 r. Nr 3, poz. 30

Rzecznik Praw Obywatelskich

zbadanie zgodności z konstytucją przepisów art. 27 ust. 5, 6 i 8 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (dot. stosowania wobec tej samej osoby, za ten sam czyn sankcji administracyjnej określonej jako "dodatkowe zobowiązanie podatkowe" i odpowiedzialności za wykroczenia skarbowe)

niezgodne z konstytucyjną zasadą państwa prawa w zakresie, w jakim dopuszczają stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn sankcji administracyjnej określonej przez powołaną ustawę jako "dodatkowe zobowiązanie podatkowe" i odpowiedzialności za wykroczenia skarbowe;

w pozostałym zakresie zgodne z konstytucją

 9

1998.05.04

K 38/97

OTK ZU z 1998 r. Nr 3, poz. 31

Rada Gminy Warszawa-Białołęka + Rada Gminy Warszawa-Centrum

zbadanie zgodności z konstytucją i Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego: art. 3 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 1 i art. 39 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych oraz art. 8 pkt 6a ustawy z 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (dot. Straży Miejskiej m.st. Warszawy)

art. 3 ust. 2 oraz art. 39 ustawy o strażach gminnych, jest niezgodny z konstytucją i EKST 
a art. 8 pkt 6a ustawy o ustroju m.st. Warszawy (w zakresie w jakim nadaje Radzie Miasta st. Warszawy wyłączność w podejmowaniu uchwał w sprawie utworzenia straży miejskiej, nadawania jej statutu oraz określania zasad jej finansowania) jest niezgodny z konstytucją

- przez to, że naruszają pozycję ustrojową gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego oraz zasadę samodzielności;

pozostałe przepisy są zgodne z konstytucją i EKST /częściowoumorzenie

10

1998.05.05

K 35/97

OTK ZU z 1998 r. Nr 3, poz. 32

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

zbadanie zgodności z konstytucją przepisów: art. 6 pkt 3, art. 7 pkt 4, art. 8 pkt 2, art. 9 pkt 2, art. 10 pkt 2, art. 11, art. 12 pkt 2 i art. 13 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz o zmianie niektórych ustaw (dot. ocen z religii na świadectwach szkolnych)

zgodne z konstytucją

/częściowo umorzenie

 11

1998.05.06

K 37/97

OTK ZU z 1998 r. Nr 3, poz. 33

Rzecznik Praw Obywatelskich

zbadanie zgodności z konstytucją art. 131 ust. 1 pkt 1 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (dot. świadczeń na pokrycie należności i opłat za zajmowane mieszkanie przez żołnierzy uznanych za jedynych żywicieli rodzin oraz żołnierzy samotnych w okresie odbywania służby wojskowej)

niezgodny z konstytucyjnymi zasadami równości oraz sprawiedliwości społecznej (w zakresie, w jakim nie uwzględnia żołnierzy uznanych za jedynych żywicieli rodzin oraz żołnierzy samotnych w okresie odbywania służby wojskowej, z wyjątkiem nadterminowej zasadniczej służby wojskowej i okresowej służby wojskowej, będących właścicielami lokali mieszkalnych, pośród uprawnionych do uzyskania świadczenia na pokrycie należności i opłat za zajmowane mieszkanie)

 12

1998.05.12

U 17/97

OTK ZU z 1998 r. Nr 3, poz. 34

NSZZ "Solidarność" - Krajowa Sekcja Pożarnictwa w Rybniku

zbadanie zgodności z konstytucją przepisów § 2 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 lipca 1997 r. w sprawie rozkładu czasu służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej (dot. rozkładu czasu służby strażaków)

§ 3 ust. 4 w części w jakiej określa wymiar czasu wolnego za pozostawanie w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej w wymiarze 24 godzin, jest niezgodny z konstytucyjną zasadą równości;
pozostałe przepisy są zgodne z konstytucją

 13

1998.05.19

U 5/97

OTK ZU z 1998 r. Nr 4, poz. 46

Rzecznik Praw Obywatelskich

zbadanie zgodności z konstytucją, Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych oraz ustawą z 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa: przepisu § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 17 maja 1996 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy (dot. uwidocznienia w zaświadczeniu lekarskim numeru statystycznego choroby)

niezgodny z konstytucją, umowami międzynarodowymi i ustawą, ponieważ ustanawia ograniczenie w zakresie korzystania z konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich, zastrzeżone do wyłączności ustawowej

 14

1998.05.25

U 19/97

OTK ZU z 1998 r. Nr 4, poz. 47

Rzecznik Praw Obywatelskich + 
Rada Miejska w Wąbrzeźnie

zbadanie zgodności z konstytucją oraz ustawą z 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych: przepisów ust. 1, 2 i 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 listopada 1994 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych w brzmieniu znowelizowanym przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 8 lipca 1997 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych oraz § 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 8 lipca 1997 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych (dot. dodatków mieszkaniowych)

ust. 1, 2 i 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1994r. są niezgodne z konstytucją i ustawą, ponieważ ich zamieszczenie w rozporządzeniu nastąpiło z naruszeniem konstytucyjnych warunków wydawania rozporządzeń, a także przez unormowanie pojęcia "dochodu", które powinno być uregulowane w przepisie rangi ustawowej;

§ 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1997 r. jest niezgodny także z konstytucyjną zasadą adekwatności dochodów samorządu do jego zadań

 15

1998.05.26

K 17/98

OTK ZU z 1998 r. Nr 4, poz. 48

Grupa posłów na Sejm RP

zbadanie zgodności z konstytucją art. 121a ustawy z 8 marca 1990 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ustawy z 20 marca 1998 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin (dot. przesunięcia terminu wyborów i kadencyjności rad gmin)

zgodny z konstytucją

 16

1998.06.03

K 34/97

OTK ZU z 1998 r. Nr 4, poz. 49

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"

zbadanie zgodności z konstytucją przepisów art. 7 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 9 maja 1997 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz o zmianie niektórych ustaw (dot. majątku b. Funduszu Wczasów Pracowniczych)

niezgodne z konstytucją przez to, że naruszają zasady sprawiedliwości społecznej

/częściowo umorzenie

 17

1998.06.09

K 28/97

OTK ZU z 1998 r. Nr 4, poz. 50

Rzecznik Praw Obywatelskich

zbadanie zgodności z konstytucją art. 107 ust. 1a pkt 1 i pkt 6 ustawy z 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 49 lit.b ustawy z 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (dot. prawa do sądu w sprawach powołania i zwolnienia z zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej)

niezgodny z konstytucyjnym prawem do sądu przez to, że w wypadkach określonych w ustawie pozbawia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych prawa do sądu w sprawach powołania i zwolnienia z zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;

w pozostałym zakresie zgodny z konstytucją

 18

1998.06.16

U 9/97

OTK ZU z 1998 r. Nr 4, poz. 51

Rzecznik Praw Obywatelskich

zbadanie zgodności z konstytucją § 54 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (dot. formalnych przesłanek obniżenia podatku VAT)

zgodny z konstytucją

/częściowo umorzenie

 19

1998.06.24

K 3/98

OTK ZU z 1998 r. Nr 4, poz. 52

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

zbadanie zgodności z konstytucją art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 i art. 10 ustawy z 17 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (dot. weryfikacji sędziów, zasad odchodzenia sędziego z urzędu oraz uprawnienia KRS do opiniowania projektów ustaw dot. sądów)

art. 6 jest niezgodny z konstytucją przez to, że został uchwalony przez Sejm bez dochowania trybu wymaganego przepisami prawa do jego wydania (przepis ten nie jest nierozerwalnie związany z całą ustawą);

pozostałe przepisy są zgodne z konstytucją

 20

1998.09.01

U 1/98

OTK ZU z 1998 r. Nr 5, poz. 63

Rzecznik Praw Obywatelskich

zbadanie zgodności z konstytucją rozporządzenia Ministra Finansów z 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego (dot. obniżenia stawki podatku akcyzowego dla paliw do silników w stosunku do wartości określonych ustawowo)

zgodne z konstytucją

 21

1998.09.15

K 10/98

OTK ZU z 1998 r. Nr 5, poz. 64

Rzecznik Praw Obywatelskich

zbadanie zgodności z konstytucją art. 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dot. wprowadzenia opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu)

niezgodny z konstytucją, ponieważ narusza wynikające z klauzuli państwa prawnego zasady niedziałania prawa wstecz, ochrony praw nabytych oraz zaufania obywateli do państwa i stanowionego przezeń prawa

 22

1998.10.06

K 36/97

OTK ZU z 1998 r. Nr 5, poz. 65

Rzecznik Praw Obywatelskich

zbadanie zgodności z konstytucją art. 22 ust. 4 ustawy z 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (dot. upoważnienia wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego do orzekania o przepadku na rzecz Skarbu Państwa środków odurzających itp.)

niezgodny z konstytucją przez to, że narusza konstytucyjnie ustanowioną wyłączność sądu do orzekania o przepadku rzeczy

 23

1998.10.20

K 7/98

OTK ZU z 1998 r. Nr 6, poz. 96

Rzecznik Praw Obywatelskich

zbadanie zgodności z konstytucją art. 95 ust. 2 ustawy z 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (dot. najmu lokali mieszkalnych pozostających w administracji jednostek organizacyjnych Służby Więziennej)

 

 

zgodny z konstytucją

 24

1998.10.21

K 24/98

OTK ZU z 1998 r. Nr 6, poz. 97

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

zbadanie zgodności z konstytucją art. 1 pkt 9, 13 i 22 lit. c ustawy z 18 czerwca 1998 r. zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dot. lustracji, Rzecznika Interesu Publicznego)

zgodne z konstytucją

 25

1998.11.03

K 12/98

OTK ZU z 1998 r. Nr 6, poz. 98

Rada Gminy w Starym Czarnowie

zbadanie zgodności z konstytucją art. 18 ust. 1 ustawy z 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (dot. zwolnień podatkowych odnoszących się do jednostek badawczo-rozwojowych)

zgodny z konstytucją

 26

1998.11.10

K 39/97

OTK ZU z 1998 r. Nr 6, poz. 99

Grupa posłów na Sejm RP

zbadanie zgodności z konstytucją przepisów art. 1 ust. 2; art. 4; art. 6; art. 7 ust. 1 punkty: 1, 2 i 11; art. 17; art. 20; art. 21 ust. 2; art. 28; art. 30; art. 37 i art. 38 ustawy z 11 kwietnia 1997r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (dot. lustracji)

art. 27 ust. 2 pkt 2 lit. b) jest niezgodny z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego;
art. 36 pkt 3 jest niezgodny z konstytucją przez to, że bez zachowania warunków przewidzianych w konstytucji pozbawia kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej biernego prawa wyborczego;

częściowo umorzenie (w odniesieniu do art. 17 i art. 21 ust. 2);

pozostałe przepisy są zgodne z konstytucją

 27

1998.11.17

K 42/97

OTK ZU z 1998 r. Nr 7, poz. 113

Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego "Solidarność 80"

zbadanie zgodności z konstytucją art. 86 ust. 2 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (dot. pozbawienia prawa zrzeszania się w dowolnie wybranych związkach zawodowych pracowników nadzorujących lub wykonujących czynności kontrolne w NIK)

zgodny z konstytucją

 28

1998.11.23

SK 7/98

OTK ZU z 1998 r. Nr 7, poz. 114

Kazimiera H.

zbadanie zgodności z konstytucją art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (dot. zasad ustalania prawa do emerytury)

 

 

zgodny z konstytucją

 29

1998.11.24

K 22/98

OTK ZU z 1998 r. Nr 7, poz. 115

Rada Miejska w Policach

zbadanie zgodności z konstytucją art. 182 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dot. sposobu wykorzystania przez gminy dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)

zgodny z konstytucją

 30

1998.12.01

K 21/98

OTK ZU z 1998 r. Nr 7, poz. 116

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

zbadanie zgodności z konstytucją art. 1 pkt 8 lit. a, pkt 6 lit. a i pkt 7 ustawy z 8 maja 1998 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (dot. kompetencji Marszałka Sejmu do nadawania statutu NIK)

zgodne z konstytucją

 31

1998.12.08

K 41/97

OTK ZU z 1998 r. Nr 7, poz. 117

Rzecznik Praw Obywatelskich

zbadanie zgodności z konstytucją art. 75 ust. 3 ustawy z 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (dot. odpowiedzialności dyscyplinarnej komorników)

zgodny z konstytucją

 32

1998.12.08

U 7/98

OTK ZU z 1998 r. Nr 7, poz. 118

Rzecznik Praw Obywatelskich

zbadanie zgodności z konstytucją i ustawą z 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej: przepisu § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 7 marca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych (dot. instytucji wykupu przez osoby uprawnione kwater lub lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej)

§ 2 ust. 2 pkt. 2, 3 i 4 jest niezgodny z konstytucją i ustawą, przez to, że został wydany z przekroczeniem ustawowego upoważnienia

 33

1998.12.21

U 20/97

OTK ZU z 1998 r. Nr 7, poz. 119

Rada Miejska w Wąbrzeźnie

zbadanie zgodności z konstytucją i Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego: § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z 25 lutego 1997 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek świadczeń z ubezpieczenia społecznego (dot. przyspieszenia ostatecznego terminu opłacania przez zakłady pracy, będące jednostkami budżetowymi lub jednostkami gospodarki pozabudżetowej składek na ubezpieczenie społeczne swoich pracowników)

zgodny z konstytucją i EKST