Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Załącznik 1

INFORMACJE STATYSTYCZNE O SPRAWACH ROZPOZNANYCH PRZEZ TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W 1999 R.

Liczba spraw ogółem

66

Tryb wszczęcia postępowania

Wnioski

39

Pytania prawne

9

Skargi konstytucyjne

18

Przedmiot zaskarżenia

Umowy międzynarodowe

0

Ustawy

56

Inne akty normatywne

25

Treść rozstrzygnięcia

Niezgodność z konstytucją, umową międzynarodową lub ustawą

29

Zgodność z konstytucją, umową międzynarodową lub ustawą

23

Umorzenie postępowania

23

Sygnalizacja

1

Orzeczenia

Wyroki

Postanowienia

Ogółem

52

15

67

Składy orzekające

Pełny skład

8

1

9

Pięciu sędziów

30

8

38

Trzech sędziów

14

6

20

UWAGA!

1. Powyższe dane nie uwzględniają postanowień wydanych w trybie rozpoznania wstępnego (sygn. T i Ts).

2. Liczba spraw wszczętych i rozpoznanych w określonym trybie (wniosku, pytania prawnego bądź skargi konstytucyjnej) nie jest tożsama z liczbą odpowiednio: wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych wniesionych do Trybunału Konstytucyjnego, ze względu na łączenie do wspólnego rozpoznania wniosków, pytań prawnych lub skarg konstytucyjnych (zob. załącznik 2 oraz rubrykę dot. wnioskodawców w załącznikach 3 i 4).

3. Liczba aktów normatywnych będących przedmiotem zaskarżenia nie jest tożsama z liczbą spraw ani z liczbą wydanych orzeczeń gdyż niejednokrotnie w jednej sprawie (pod jedną sygnaturą) Trybunał Konstytucyjny orzeka o konstytucyjności wielu aktów, czasem nawet różnego rzędu (np. wielu ustaw lub ustawy i rozporządzenia).

4. Liczba rozstrzygnięć (objętych pojęciem "treść rozstrzygnięcia") nie jest tożsama z liczbą wydanych orzeczeń, które niejednokrotnie zawierają równocześnie różne rodzaje rozstrzygnięć (np. wyrok zawierający w sentencji postanowienie o umorzeniu postępowania w odniesieniu do części przedmiotu zaskarżenia).

5. Liczba wydanych orzeczeń nie jest tożsama z liczbą spraw, ponieważ w jednej sprawie mogą być wydane dwa orzeczenia (np. wyrok i postanowienie sygnalizacyjne).