Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Załącznik 3

CHARAKTERYSTYKA WYROKÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO WYDANYCH W 1999 R.

Lp.

Data

Sygn.

Publikacja

Wnioskodawca

Przedmiot

Rozstrzygnięcie

1

1999.01.05

K.27/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 1, poz. 1

Rzecznik Praw Obywatelskich

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 1 pkt 15 w związku z art. 9 ustawy z 29 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie odnoszącym się do ustanowienia przepisu art. 27a ust. 1 pkt 3 lit. f) i ust. 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodny z konstytucją

2

1999.01.12

P.2/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 1, poz. 2

Naczelny Sąd Administracyjny

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 48 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Zgodny z konstytucją

3

1999.01.27

K.1/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 1, poz. 3

Krajowa Rada Sądownictwa + Rzecznik Praw Obywatelskich 
+ Sąd Rejonowy w Częstochowie

Zbadanie zgodności z konstytucją, Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Konwencją (Nr 111) dotyczącą dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, Międzynarodowym Paktem Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych: art. 4 b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze w zakresie w jakim odnosi się do małżonka, krewnego i powinowatego adwokata, pełniących funkcje sędziowskie lub prokuratorskie, art. 4 ust. 3 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, art. 30 ust. 2 ustawy z 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym, art. 15 ustawy z 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, art. 53, art. 59 § 2 i art. 61 § 2 pkt 3 ustawy z 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz art. 1221 § 4 tejże ustawy w zakresie w jakim nakazuje on stosowanie do referendarzy sądowych przepisu art. 53 tej ustawy, art. 12a ustawy z 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, art. 12 ustawy z 22 maja 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw w brzmieniu nadanym przez art. 5 ustawy z 28 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw oraz art. 70 § 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych w zakresie w jakim odnosi się on do ww. przepisów ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

wszystkie przepisy z wyjątkiem art. 115 § 3 ustawy z 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych niezgodne z konstytucją i/lub Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

przez to, że ograniczają prawa do ochrony życia prywatnego i rodzinnego, do decydowania o swoim życiu osobistym, do dostępu do służby publicznej, a także wolność wyboru i wykonywania zawodu przez sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych - w stopniu, który nie jest konieczny dla ochrony bezstronności sędziego

lub przez to, że zamykają sędziemu drogę sądową do dochodzenia naruszonych praw przy rozwiązaniu z nim stosunku służbowego z mocy prawa

/częściowo umorzenie

4

1999.02.09

U.4/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 1, poz. 4

Związek Pracodawców Górnictwa i Przetwórstwa Surowców Mineralnych w Kielcach z siedzibą w Wiśniówce

Zbadanie zgodności z konstytucją, Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz ustawą z 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze: § 1 ust. 1 oraz § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 23 sierpnia 1994 r. w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego

Zgodne z konstytucją, Konwencją i ustawą

/częściowo umorzenie

5

1999.02.16

SK11/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 2, poz. 22

Jarosław F.

Zbadanie zgodności z konstytucją oraz ustawą z 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych przepisu § 132 ust. 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 19 grudnia 1996 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych oraz z ustawą z 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

niezgodny z art. 32 konstytucji przez to, że narusza zasadę równego traktowania oraz

niezgodny z art. 80 ust. 2 ustawy oraz z art. 92 ust. 1 konstytucji przez to, że został wydany z naruszeniem ustawowego upoważnienia

6

1999.02.23

K.25/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 2, poz. 23

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Zbadanie zgodności z konstytucją ustawy z 18 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

niezgodna z art. 121 ust. 2, art. 118 ust. 1 i art. 7 konstytucji

/częściowo umorzenie

7

1999.02.24

SK4/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 2, poz. 24

PROEXPORT Sp. z o.o.

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 14 ust. 3a i art. 14 ust. 3b ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Art. 14 ust. 3a jest zgodny z konstytucją

/częściowo umorzenie

8

1999.02.25

K.23/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 2, poz. 25

Rzecznik Praw Obywatelskich

Zbadanie zgodności z konstytucją i Protokołem Nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności przepisu art. 228 § 3 ustawy z 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze

niezgodny z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 konstytucji i z art. 1 Protokołu Nr 1 do Konwencji

9

1999.03.16

K.35/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 3, poz. 37

Rady Gmin: Buk, Dopniewo, Grodzisk Wlkp., Komorniki i Tarnowo Podgórne

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 31 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Zgodny z konstytucją

10

1999.03.16

SK19/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 3, poz. 36

Cezary Ż.

Zbadanie zgodności z konstytucją przepisu § 54 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 14 listopada 1996 r. w sprawie regulaminu dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby Więziennej

niezgodny z art. 77 ust. 2 konstytucji przez to, że uniemożliwia dochodzenie naruszonych praw na drodze postępowania sądowego

/częściowo umorzenie

11

1999.03.23

K.2/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 3, poz. 38

Naczelna Rada Aptekarska

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 29 ust. 2a ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz art. 104a Ustawy Karnej Skarbowej z 26 października 1971 r.

Zgodny z konstytucją

12

1999.03.30

K.5/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 3, poz. 39

Rada Miasta i Gminy Czaplinek

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 2 i art. 3 ustawy z 4 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe i ustawy - Prawo energetyczne

Art. 2 jest zgodny z konstytucją

Art. 3 jest niezgodny z konstytucją w zakresie, w jakim nadaje tej ustawie moc obowiązującą przed dniem jej ogłoszenia

13

1999.04.13

K.36/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 3, poz. 40

Rzecznik Praw Obywatelskich

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 1 ustawy z 16 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw

niezgodny z art. 2 w związku z art. 64 ust. 2 konstytucji przez to, że ogranicza on prawo do wypłaty kwot udziałów przeniesionych z funduszu zasobowego w odniesieniu do tych byłych członków spółdzielni, którzy nabyli to prawo przed zmianami statutów spółdzielni dokonanymi na podstawie art. 5 ust. 1 zd. 2 ustawy z 30 sierpnia 1991 r.

14

1999.04.14

K.8/99

OTK ZU z 1999 r. Nr 3, poz. 41

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 1 ust. 3 i art. 8 ust. 1 ustawy z 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej

Zgodne z konstytucją

15

1999.04.19

U.3/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 4, poz. 70

Rada Gminy Uzdrowiskowej Krynica

Zbadanie zgodności z konstytucją i ustawą z 24 października 1974 r. - prawo wodne przepisu § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 grudnia 1996 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za wodę i wprowadzanie ścieków

niezgodny z konstytucją i ustawą, ponieważ wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego

16

1999.04.26

K.33/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 4, poz. 71

Rzecznik Praw Obywatelskich

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 11 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz art. 15 pkt 2 lit. a) i lit. b) ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób

niezgodne z konstytucją przez to, że wprowadzają nadmierne ograniczenia w zakresie korzystania z wolności działalności gospodarczej oraz z wolności wyboru i wykonywania zawodu

17

1999.04.27

P.7/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 4, poz. 72

Naczelny Sąd Administracyjny

Zbadanie zgodności z konstytucją przepisu § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 października 1996 r. w sprawie opłat drogowych i ustawą z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

niezgodny z konstytucją i ustawą przez to, że narusza zakres ustawowego upoważnienia oraz stanowi przepis o charakterze represyjnym

18

1999.04.28

K.3/99

OTK ZU z 1999 r. Nr 4, poz. 73

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 2 ust. 1 pkt 6 i 7, art. 20 ust. 4 w części dotyczącej regionalnych izb obrachunkowych i samorządowych kolegiów odwoławczych, art. 126 pkt 1 lit. a) w części dotyczącej skreślenia pkt 12 i lit. b) w części obejmującej pkt 6 i 7, art. 132, art. 15 ust. 3, art. 82 ust. 3, art. 83 ust. 3 i art. 87 ust. 3 ustawy z 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej

Art. 2 ust. 1 pkt 6 i 7, art. 20 ust. 4, art. 126 pkt 1 lit. a) i b), art. 132 są niezgodne z konstytucją

Art. 15 ust. 3, art. 82 ust. 3, art. 83 ust. 3 i art. 87 ust. 3 są zgodne z konstytucją

19

1999.05.11

K.13/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 4, poz. 74

Rzecznik Praw Obywatelskich

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 79 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

zgodny z konstytucją

20

1999.05.11

P.9/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 4, poz. 75

Naczelny Sąd Administracyjny

Zbadanie zgodności z ustawą z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane przepisu § 12 ust. 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

niezgodny z art. 7 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego przez to, że regulując materię zastrzeżoną dla ustawy, wykracza poza granice upoważnienia do wydania rozporządzenia

21

1999.05.17

P.6/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 4, poz. 76

Sąd Wojewódzki w Opolu + Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim

Zbadanie zgodności z konstytucją i ustawą z 26 czerwca 1974 - Kodeks pracy przepisów § 11, § 12, § 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia oraz § 11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 2 lipca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej

§ 11 i § 12 rozp. RM są niezgodne z art. 66 ust. 2 konstytucji przez to, że naruszają konstytucyjną zasadę ustawowego określania maksymalnych norm czasu pracy

§ 12 rozp. RM jest niezgodny z art. 298 oraz 128 Kodeksu pracy przez to, że wykracza poza granice upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia i zmienia ustawowe pojęcie czasu pracy

§ 13 ust. 1 i 2 rozp. RM nie są niezgodne z art. 298 oraz art. 128 Kodeksu pracy

§ 11 ust. 4 rozp. MZ jest zgodny z konstytucją i Kodeksem pracy

22

1999.05.24

P.10/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 4, poz. 77

Sąd Rejonowy w Mielcu

Zbadanie zgodności z konstytucją przepisu art. 47 ust. 2 pkt 7 ustawy z 29 września 1991 r. o lasach

Zgodny z konstytucją

23

1999.05.25

SK9/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 4, poz. 78

Józefa Ś.

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 292 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Zgodny z konstytucją

24

1999.06.01

SK20/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 5, poz. 93

Adam W.

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 6 ust. 1 pkt 3 oraz art. 10 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z 29 listopada 1990 r. o paszportach, w zakresie w jakim dotyczą wyłącznie wniosków w sprawie odmowy wydania lub unieważnienia paszportu w związku ze stosowaniem środka zapobiegawczego przewidzianego w art. 277 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Zgodne z konstytucją

25

1999.06.02

K.34/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 5, poz. 94

Rzecznik Praw Obywatelskich

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 42 ust. 4 ustawy z 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim upoważnia on dyrektora oddziału terenowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, po upływie terminu wypowiedzenia umowy najmu, do zarządzenia przymusowego przekwaterowania byłego najemcy bez uprzedniego uzyskania w tej sprawie prawomocnego wyroku sądowego

niezgodny z art. 64 ust. 2 konstytucji przez to, że wprowadza zróżnicowanie ochrony praw majątkowych przysługujących najemcom lokali mieszkalnych

26

1999.06.07

K.18/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 5, poz. 95

Grupa posłów na Sejm RP

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 27a ust. 1 pkt 1) lit. c) w związku z art. 27a ust. 3 pkt 1) lit. a) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodny z konstytucją

27

1999.06.08

SK12/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 5, poz. 96

SIPMA SA

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 7 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Zgodny z konstytucją

/częściowo umorzenie

28

1999.06.14

K.11/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 5, poz. 97

Rzecznik Praw Obywatelskich

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 34 ust. 2 i art. 39 ustawy z 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym

niezgodne z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 w związku z art. 184 zdanie pierwsze konstytucji przez to, że zamykają drogę sądową wskazanym w tych przepisach podmiotom

29

1999.06.16

P.4/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 5, poz. 98

Sąd Rejonowy w Ostrołęce - IV Wydział Pracy

Zbadanie zgodności z konstytucją przepisu art. 5 ust. 3 ustawy z 10 grudnia 1993 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 1994 r. w zakresie odnoszącym się do prokuratorów

Zgodny z konstytucją

30

1999.06.21

U.5/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 5, poz. 99

Rzecznik Praw Obywatelskich

Zbadanie zgodności z konstytucją obwieszczenia Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z 28 maja 1999 r. w sprawie wysokości normatywów miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu w II półroczu 1998 r. oraz obwieszczenia Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z 11 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości normatywów miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu w I półroczu 1999 r.

obwieszczenie z 11 grudnia 1999 r. zgodne z konstytucją

/częściowo umorzenie

31

1999.06.22

K.5/99

OTK ZU z 1999 r. Nr 5, poz. 100

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Polskich Kolei Państwowych

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 1 ust. 2, art. 50 ust. 1 pkt 2 oraz art. 195 pkt 7 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Zgodne z konstytucją

32

1999.06.23

K.30/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 5, poz. 101

Rada Miasta Gdańska + Rada Miejska w Sulejówku

Zbadanie zgodności z konstytucją art.4 pkt 3, pkt 5 oraz pkt 6, art. 7 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

Zgodne z konstytucją

33

1999.07.06

P. 8/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 5, poz. 102

Sąd Wojewódzki w Koszalinie

Zbadanie zgodności z konstytucją § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki

w zakresie w jakim narusza prawo wyboru rodziców dziecka, uzależniając prawo ojca do przejścia na wcześniejszą emeryturę od określonych w tym przepisie przesłanek związanych z osobą matki

- jest niezgodny z art. 33 konstytucji

34

1999.07.06

P. 2/99

OTK ZU z 1999 r. Nr 5, poz. 103

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 9 § 2 ustawy z 6 lipca 1997 r. - Przepisy wprowadzające kodeks karny

Zgodny z konstytucją

35

1999.09.14

K. 14/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 6, poz. 115

Rzecznik Praw Obywatelskich

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 28 ust. 2 ustawy z 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych

niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 konstytucji przez to, że zamyka sądową drogę dochodzenia naruszonych wolności i praw

36

1999.09.15

K. 11/99

OTK ZU z 1999 r. Nr 6, poz. 116

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 1 pkt 3 lit. a) i b) ustawy z 4 marca 1999 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Zgodne z konstytucją

37

1999.09.21

K. 6/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 6, poz. 117

Rzecznik Praw Obywatelskich

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

w zakresie, w jakim wyłącza pierwszeństwo nabycia lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego przez najemców, których stosunek najmu nie został nawiązany przed 12 listopada 1994 r. na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale,

jest niezgodny z zasadą równości wyrażoną w art. 32 ust. 1 w związku z zasadą sprawiedliwości społecznej wyrażoną w art. 2 konstytucji

38

1999.10.05

U. 4/99

OTK ZU z 1999 r. Nr 6, poz. 118

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy + Zarząd Główny NSZZ Pracowników Wojska + Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"

Zbadanie zgodności z konstytucją oraz ustawą z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, ustawą z 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej i ustawą z 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym: przepisu § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 15 grudnia 1998 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań i kryteriów, jakim powinni odpowiadać świadczeniodawcy, oraz zasad i trybu zawierania umów ze świadczeniodawcami na pierwszy rok działalności Kas Chorych

w zakresie, w jakim zachował moc obowiązującą, pomimo skreślenia dodanego przez niego § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 27 października 1998 r. w sprawie wymagań i kryteriów, jakim powinni odpowiadać świadczeniodawcy, oraz zasad i trybu zawierania umów ze świadczeniodawcami na pierwszy rok działalności Kas Chorych

- jest niezgodny z art. 169b w związku z art. 128 ustawy z 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, a przez to z art. 92 ust. 1 konstytucji,

- nie jest niezgodny z art. 6 ust 1 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej

39

1999.10.19

SK 4/99

OTK ZU z 1999 r. Nr 6, poz. 119

Józef B.

Zbadanie zgodności z konstytucją § 42 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 29 stycznia 1990 r. w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego

w zakresie, w jakim odnosi się do adwokatów, którzy pobierają emeryturę, a zarazem nadal wykonują zawód indywidualnie lub wspólnie z innym adwokatem, w części stanowiącej: "nie niższy jednak od kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego wynagrodzenia",

jest niezgodny z art. 65 ust. 1 konstytucji przez to, że dopuszcza sytuacje ograniczające dalsze wykonywanie zawodu przez adwokata

 

40

1999.10.26

K. 12/99

OTK ZU z 1999 r. Nr 6, poz. 120

Rzecznik Praw Obywatelskich

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 46 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

w zakresie, w jakim upoważnia Ministra Gospodarki do określania, w drodze rozporządzenia, zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi, energią elektryczną i ciepłem, w tym zasad rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach:

jest niezgodny z art. 92 ust. 1 konstytucji przez to, że nie odpowiada określonym w tym przepisie wymaganiom, jakie musi spełniać upoważnienie ustawowe, nie zawierając wytycznych dotyczących treści aktów wykonawczych

41

1999.11.03

K. 13/99

OTK ZU z 1999 r. Nr 7, poz. 155

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Zbadanie zgodności z konstytucją przepisów art. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 4 ustawy z 18 marca 1999 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Zgodny z konstytucją

42

1999.11.09

K. 28/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 7, poz. 156

Rzecznik Praw Obywatelskich

Zbadanie zgodności z konstytucją przepisów: pkt 2, art. 4 § 2, art. 25, art. 39 § 3, art. 50, art. 54 § 3, art. 58, art. 67 § 4, art. 83, art. 85, art. 89 pkt 1-3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

art. 25 jest niezgodny z art. 217 konstytucji przez to, że przekazuje do uregulowania rozporządzeniem podstawowych konstrukcji podatkowych, wkraczając tym samym w materie zarezerwowane do wyłączności ustawy oraz z art. 92 ust. 1 konstytucji przez to, że nie odpowiada określonym w tym przepisie wymaganiom, jakie musi spełniać upoważnienie ustawowe, gdyż nie zawiera wytycznych co do treści tego aktu wykonawczego;

art. 39 § 3 jest niezgodny z art. 87 konstytucji przez to, że upoważnia do uregulowania w formie zarządzenia jako aktu o charakterze wewnętrznym, materii podlegającej uregulowaniu aktem normatywnym powszechnie obowiązującym;

art. 50, 54 § 3, 85 i 89 są niezgodne z art. 92 ust. 1 konstytucji przez to, że nie odpowiadają określonym w tym przepisie wymaganiom jakie musi spełniać upoważnienie ustawowe, gdyż konstruują blankietowe upoważnienie dla tego aktu wykonawczego;

art. 67 § 4 jest niezgodny z art. 217 konstytucji przez to, że przekazuje do uregulowania rozporządzeniem materii ustawowej zasad umarzania zaległości podatkowych z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa lub odsetek za zwłokę przypadających od tych zaległości oraz z art. 92 ust. 1 konstytucji przez to, że nie odpowiada określonym w tym przepisie wymaganiom, jakie musi spełniać upoważnienie ustawowe, gdyż konstruuje blankietowe upoważnienie dla tego aktu wykonawczego;

art. 3 pkt 2, art. 4 § 2, art. 58 i art. 83 są zgodne z konstytucją.

43

1999.11.15

U. 8/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 7, poz. 157

Rada Gminy w Stepnicy

Zbadanie zgodności z konstytucją i ustawą z 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, przepisu § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 czerwca 1993 r. w sprawie określenia granic oraz szerokości pasa technicznego i pasa ochronnego

niezgodny z art. 36 ust. 4 ustawy oraz z art. 92 ust. 2 konstytucji przez to, iż przekazuje kompetencję Rady Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia granic i szerokości pasa ochronnego innym organom

44

1999.11.16

SK11/99

OTK ZU z 1999 r. Nr 7, poz. 158

Agnieszka T.

Zbadanie zgodności z konstytucją § 38 ust. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 10 grudnia 1997 r. w sprawie udzielania wyróżnień oraz postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej

niezgodny z art. 78 konstytucji

45

1999.11.22

U. 6/99

OTK ZU z 1999 r. Nr 7, poz. 159

Rada Gminy Gorzków

Zbadanie zgodności z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przepisów § 6 ust. 1 pkt 2 oraz § 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 lutego 1998 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu

§ 6 ust. 1 pkt 2 jest zgodny z ustawą;

§ 6 ust. 3 jest niezgodny z art. 206 ustawy, ponieważ wykracza poza upoważnienie w nim zawarte

46

1999.12.07

K. 6/99

OTK ZU z 1999 r. Nr 7, poz. 160

Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80" i Porozumienie Związków Zawodowych "Kadra"
+ Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce

Zbadanie zgodności z konstytucją przepisów art. 8 ust. 2 pkt 1 i art. 37 w związku z art. 36 ustawy z 26 listopada 1998 roku o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, a także

zbadanie zgodności z konstytucją oraz Konwencjami MOP Nr 98 i 111 przepisu art. 4 ust. 7 ustawy z 16 grudnia 1994 roku o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw

Zgodne z konstytucją

47

1999.12.08

SK19/99

OTK ZU z 1999 r. Nr 7, poz. 161

Jerzy Ć.

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 1 ust. 2 ustawy z 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu

w zakresie w jakim z mocy art. 241 ust. 5 konstytucji zachowuje moc obowiązującą do odpowiedzialności konstytucyjnej kierowników urzędów centralnych, wobec których wszczęto postępowanie przed wejściem w życie Konstytucji RP z 1997 r.,

jest zgodny z konstytucją

48

1999.12.14

K. 10/99

OTK ZU z 1999 r. Nr 7, poz. 162

Rada Miejska w Brzezinach

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 5 ustawy z 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, a także

zbadanie zgodności z ustawą z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym - Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia powiatów oraz Załącznika do tego rozporządzenia w części V poz. 6

Art. 5 ustawy jest niezgodny z art. 92 ust. 1 konstytucji;

Rozporządzenie RM i załącznik do niego są zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym

49

1999.12.14

SK14/98

OTK ZU z 1999 r. Nr 7, poz. 163

Ryszard P.

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 1 pkt 9 ustawy z 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz innych ustaw, w zakresie przeniesienia do dyspozycji bez zgody żołnierza zawodowego, art. 36 ust. 2 pkt 3 ustawy z 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 3 ustawy z 31 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz ustawy o wyższym szkolnictwie wojskowym, a także art. 107 ust. 1a pkt 2 ustawy z 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych w zakresie wyłączenia spod kognicji Naczelnego Sądu Administracyjnego decyzji organu wojskowego o zwolnieniu żołnierza zawodowego ze stanowiska służbowego i przeniesieniu go do dyspozycji

Art. 1 pkt 9 ustawy z 1995 r. oraz art. 36 ust. 2 pkt 3 ustawy z 1970 r. są zgodne z konstytucją

/częściowo umorzenie

50

1999.12.15

P. 6/99

OTK ZU z 1999 r. Nr 7, poz. 164

Naczelny Sąd Administracyjny

Zbadanie zgodności z ustawą z 20 grudnia 1989 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa przepisu § 1 zdanie drugie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa Nr 10/94/II z 19 maja 1994 r. w sprawie regulaminu określającego szczegółowy tryb działania Krajowej Rady Sądownictwa

niezgodny z art. 10 ust. 2 ustawy o KRS w związku z art. 187 ust. 4 konstytucji, jako że wkracza w materię, dla której Konstytucja RP wymaga regulacji ustawowej

51

1999.12.20

K. 4/99

OTK ZU z 1999 r. Nr 7, poz. 165

Grupa posłów na Sejm RP

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 159 ust. 1 i 2, art. 160 ust. 1 i 2 oraz art. 196 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 

art. 159 ust. 1 i art. 160 ust. 1 są zgodne z konstytucją;

art. 159 ust. 2 i art. 160 ust 2 są niezgodne z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego prawa (art. 2 konstytucji), zasadą ochrony prawnej wolności człowieka (art. 31 konstytucji) oraz zasadą równości (art. 32 konstytucji);

/częściowo umorzenie

52

1999.12.21

K. 22/99

OTK ZU z 1999 r. Nr 7, poz. 166

Rzecznik Praw Obywatelskich

Zbadanie zgodności z konstytucją art. 145 ust. 2 w związku z art. 105 ust. 2 pkt. 1 i 5 ustawy z 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym

art. 145 ust. 2 w związku z art. 105 ust. 2 pkt. 1, w zakresie w jakim uzależnia wykonywanie zawodu przez dotychczasowych instruktorów i wykładowców nauki jazdy w ośrodkach szkolenia lub szkołach jazdy od posiadania minimum średniego wykształcenia

jest niezgodny z art. 2 konstytucji, gdyż narusza konstytucyjną zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego prawa;

art. 145 ust. 2 w związku z art. 105 ust. 2 pkt 5, w zakresie w jakim wymaga zdania egzaminu przez dotychczasowych instruktorów i wykładowców nauki jazdy w ośrodkach szkolenia lub szkołach jazdy,

jest zgodny z konstytucją.